07.12.2023

Община Добрич има одобрен още един проект за модернизация на детска градина

Проектното предложение (ПП) е свързано с модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска градина №27 “Славейче” в град Добрич. Детската градина представлява двуетажна сграда на улица „Войнишка” №25, състояща се от помещения за 6 групи, разполагаща с добра база: физкултурен салон, музикален кабинет, учителска стая, кабинет за технически средства, методичен кабинет, кътове за сюжетни игри, която подпомага осъществяването на качествен учебно-възпитателен процес.
С планираната инвестиция се предвиждат дейности за основен ремонт на цялата сграда, мерки за енергийна ефективност, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталация, инсталация за отопление, ремонт на санитарни възли, подобряване на достъпа на лицата с увреждания на цялостен обновен облик на сградата и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси. Предвиден е надзор по време на строителството, както и дейности за организация и управление, и информация, комуникация и публичност. Проектното предложение е в съответствие с Приоритет 2 „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ от Плана за интегрирано развитие на общината в периода 2021 -2027 г. и Стратегически приоритет 2: „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване.“ от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район на Република България. Проектното предложение е на обща стойност 1 717 806.72 лв. с ДДС.
Припомняме, че по същата програма община Добрич вече получи одобрение за ремонт на детската градина 32 „Зорница“ в кв. Балик и детска градина 23 „Звездица”. ДТ

Print Friendly, PDF & Email