18.07.2024

Община Добричка обявява конкурс за най-красива и оригинална мартеница

Конкурс за най-красива и оригинална мартеница обявява Община Добричка. Поканата за участие в конкурса е отправена към всички ученици от общината от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Изработените от участниците в конкурса мартеници ще бъдат предоставени на социалния патронаж в селата на Община Добричка, както и в Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец и Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в същото населено място.
Участващите в конкурса за най красива и оригинална мартеница ученици ще бъдат разделени в три възрастови групи – първи-четвърти клас, пети-седми клас и осми-дванадесети клас.
Подборът и класирането на мартениците ще се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на Община Добричка. Комисията ще оценява оригиналност на изпълнението, техника, автентичност, съобразено с българските традиции и използването на естествени и рециклирани материали.
Участието е индивидуално, а класираните на първите три места във всяка възрастова група ще получат предметна награда.
Крайният срок за изпращане на творбите е 23.02.2024 г.
Регламент за участие е публикуван на сайта на Община Добричка, раздел Местна комисия за борба срещу обществени прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН/.
Списъкът на наградените ще бъде публикуван в сайта на Община Добричка, раздел МКБППМН.

Print Friendly, PDF & Email