18.07.2024

Община Варна обяви още един конкурс за директор на дирекция

Община Варна обяви конкурс за директор на Дирекция „Канцелария на кмета“. В момента в Община Варна търси чрез конкурси и други директори – на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и на дирекция „Контрол и санкции“. Обявена е и процедура за заемане на длъжност началник-отдел „Земеделие“.
Минималните специфични изисквания за позицията директор на Дирекция „Канцелария на кмета“ са висше образование – магистър по социални, стопански или правни науки, професионален опит в областта минимум 4 години или придобит ранг III младши, владеене на поне един западно-европейски език.
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мисия, визия, цели и действия за създаването на активен образ на Община Варна през призмата на дирекция „Канцелария на кмета“ и интервю.
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 08.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
Документи могат да се подават по електронен път на адрес: gbedeleva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Повече информация за необходимите документи за участие в конкурса, може да се открие на адрес: https://www.varna.bg/bg/1076
Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
За информация: Адрес: бул. „Осми Приморски полк” №43.
Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”. Телефон за контакт: 052/820 369, лице за контакт: Гергана Беделева.

Print Friendly, PDF & Email