23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общината планира да приведе в експлоатационна годност пристанище „Карантината“

Община Варна смята да приведе в експлоатационна годност рибарско пристанище „Карантината“ в „Аспарухово“ в съответствие с изискванията на Наредба №9/2013.
Това става ясно от публикувано уведомление за инвестиционно предложение в сайта на общинската администрация, научи Moreto.net.
Планира се да бъде осигурена дълбочина за безопасно газене в акваторията на пристанището.
Според предоставени от Възложителя данни от измервания входът на пристанището е затлачен с пясъчни наноси от разположения в съседство плаж, посочват от Община Варна.
Съгласно плановете на общинската администрация трябва да се осигури обезпечаване на надеждно анкериране на веригите на плаващия пирс към кейовата стена; обезопасяване на ел. таблата, разположени на понтоните на плаващия пирс, както и надеждна връзка на пасарелката към плаващия пирс с кея.
Осигуряването на безопасно газене в акваторията на пристанището ще бъде осигурено чрез почистване на наносите на входа му, в зоните на плаващия пирс, на филтрационните отвори и покрай кейовите стени. Иззетите наноси се преместват в зоната мористо от Източния ограден мол за подсилване на основата пред бронировката му и за подсилване на зоната пред съществуващата брегоукрепителна стена на съседния военен обект, обясняват от Общината.
Рибарското пристанище е разположено в кв. „Аспарухово“. Предвидените работи засягат територията на пристанището и акваторията, прилежаща на поземлен имот 10135.5506.979. Районът не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитена зона по екологичната мрежа Натура-2000.
Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на значителни количества вредни емисии във въздуха. Поради краткостта на този период (до 2 месеца), отделяните емисии няма да са значителни и няма да влошат качеството на въздуха в района.
Няма да се формират строителни отпадъци и промишлени отпадъчни води. За работещите на обекта ще се използва съществуващата канализационна система. Не се предвижда водоползване и заустване на отпадъчни води във водни обекти. На обекта няма да се съхраняват опасни вещества, се посочва още в уведомлението.
Становища относно инвестиционното предложение се приемат в община Варна и район „Аспарухово“ в срок 14 дни от обявяването.

Print Friendly, PDF & Email