22.09.2023

Общината в Добрич кандидатства за 5,4 лева за ремонт на партийния дом и библиотеката

Общинският съвет да даде принципно съгласие, в случай че предложението за инвестиционно намерение /ПИИ/ „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“ бъде одобрено за финансиране, да се осигури собствено финансиране за недопустимите разходи в размер до 1 693 122,57 лева с вкл. ДДС – ще предложи зам.-кметът Росица Йорданова на предстоящото днес заседание на местния парламент..
На 26 април 2023 г. община град Добрич подаде предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.
В обхвата на ПИИ е сградата на бившия партиен дом. Сградата представлява 2 физически и функционално свързани корпуса с обща разгъната застроена площ 11690 м2. Единият корпус представлява 12-етажна административна сграда за административно обслужване, а другият – 2-етажна сграда с функционално предназначение за култура и изкуство.
Съгласно насоките за кандидатстване, се изискват партньорства, за което се сключиха 6 партньорски споразумения, като финансовото управление и изпълнение на ПИИ ще се осъществява с партньора Национална агенция за приходите.
ПИИ се подаде в партньорство с Национална агенция за приходите, Областна администрация – Добрич, Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенция по заетостта и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, тъй като сградата е смесена собственост (вкл. с предоставено право на управление) по документи за собственост;
ПИИ се подаде от община град Добрич (водещ краен получател на помощта), тъй като тя има най-голям процент от собствеността на сградата.
Основната цел на ПИИ е да се увеличи дела на обновения и енергийно ефективен нежилищен сграден фонд, посредством повишаване на степента на енергийната ефективност на сградата, което ще позволи нейната рентабилна експлоатация и устойчиво управление. Основната цел се обвързва с постигането на следните специфични цели като –
подобряване на енергийните характеристики, чрез изпълнение на мерки, предписани в извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата;
подобряване на условията за работа като резултат от достигнат клас на енергопотребление „А“;
намаляване на разходите за енергопотребление чрез постигане на 61,06% спестявания на първична енергия.
За постигане на целта са планирани дейности, които основно включват:
топлоизолиране на външни стени, на покривни и подови конструкции; подмяна на стара алуминиева дограма (прозорци и врати); въвеждане на отопление/охлаждане с термо-помпени агрегати; подмяна на стари осветителни тела в помещения на сградата с нови светодиодни.
Строително-монтажните работи включват подмяна на вътрешната дограма; ремонтиране на фасадите и покрив; ремонтиране на фасадните елементи с обрушена повърхност; подмяна на финишната настилка на стълбището при източния вход на сградата; ремонтни дейности във връзка с нормативните изискваният за пожарна и аварийна безопасност, вкл. изграждане в цялата сграда на автоматична пожароизвестителна система, подмяна на електрическата инсталация и други;
Предвидени са мерки мерки за подобряване на достъпа на лицата с увреждания: ремонт на компрометираните участъци на външната рампа за хора с увреждания.
Съпътстващи дейности са инвестиционно проектиране и оценка за съответствие, авторски и строителен надзор по време на строителството, въвеждане на обекта в експлоатация.
В края на строителството, след издаване на Акт 15, ще се изготви независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност), която да докаже постигане на стойностите на индикаторите, заложени в началото на ПИИ.
Прогнозната стойност на ПИИ е 5 406 796,01 лева с вкл. ДДС от които
3 713 673,44 лева с вкл. ДДС за финансиране на допустими разходи (БФП/;
1 693 122,57 лева с вкл. ДДС за финансиране със собствени средства (СФ) на следните недопустими разходи:
за СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, вкл. мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда – 1 041 363,50 лева с вкл. ДДС;
за СМР в недопустими площи (собственост в сградата, различна от тази на крайния получател или партньора – частна собственост или собственост на друга организация или ползвана за други цели извън административни/културни цели; образователна, социална и здравни инфраструктура; спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база, хижи) – 651 759,07 лева с вкл. ДДС.
В случай, че ПИИ бъде одобрено, всички финансови въпроси, свързани с подготвителните дейности и изпълнението на договора за финансиране или ПИИ, ще бъдат уредени в допълнително споразумение с партньора Национална агенция за приходите, включително недопустимите разходи, за които в насоките за кандидатстване е предвидено да бъдат поети със собствени средства от кандидатите.
Изпълнението на ПИИ е с продължителност 30 месеца. ДТ

Print Friendly, PDF & Email