24.07.2024

Област Добрич е на 20-о място по средна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2023 г. намаляват с0.4 хил. или с 1.2% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 35.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.6% (до 10.8 хил.), а в частния сектор намалението е с 2.3% (до 24.6 хиляди).
В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 0.7%, или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 5.1%., а в частния сектор намаление с 1.2%.
Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2023 г. е 1 352 лв., за
февруари – 1 352 лв. и за март – 1 386 лева. През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 364 лв. при
1 882 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 594 лв., а в частния – 1 260 лева.
През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 17.0% в сравнение със същия период на 2022 година.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 5 544 лв.;„Държавно управление” – 1 806 лв.;„Финансови и застрахователни дейности” – 1 787 лв.;„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщениия ” – 1 730 лв.;„Образование” – 1 668 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности са „Административни и спомагателни дейности” – 1 011лв.; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1 040 лв.;„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 102 лв.; „Култура, спорт и развлечения” – 1 104 лева.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 20-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 603 лв., София – 1 737 лв., Стара Загора – 1 726 лв., Варна – 1 703 лв. и Враца – 1 650 лева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email