27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Нов проект на общината продължава грижата за граждани в нужда в пандемията

Община град Добрич ще предложи на общинските съветници да одобрят на днешното си заседание проектно предложение „Патронажна грижа + град Добрич“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
От 2 януари м.г. община град Добрич предоставя мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Подкрепа в дома“. На 18 декември 2020 г. е открита нова процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по процедура „Патронажна грижа +”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Дейностите по процедурата са насочени изцяло към служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, и предоставящи социални и здравни услуги, служители на доставчици на социални услуги, потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности, хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
С проекта ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от корона вируса. Операция „Патронажна грижа +“ включва две основни направления – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги”. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на общините. Продължителността на изпълнение на дейностите е максимум 12 месеца Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за община град Добрич по направление 1 е 318 528.00 лв., по направление 2 е 505 120, 39 лв., не се изисква съфинансиране от бенефициента. ДТ

Print Friendly, PDF & Email