04.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

„Ненанасяне на значителни вреди” на околната среда е основно изискване за земеделските проекти по Плана за възстановяване и устойчивост

Проектите, с които от агробранша ще се кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост, имат, освен всички изисквания, и това за „Ненанасяне на значителни вреди” на околната среда. „Това се нарича иначе таксономия – сбор от методики, принципи и др., които целят да намалят „натиска” на земеделието върху околната среда – въздух, вода, биоразнообразие и т.н. ”, заяви Николай Вюрстен на среща със земеделски производители в Добрич, организирана от Българския фермерски съюз. „Всеки, който кандидатства по плана, трябва да обоснове в проекта си, че той не нанася значителни вреди на околната среда”, добави специалистът. Тази част от плановете ще „тежи” особено при отпускането на средства от банките, което вече е „разпоредено” от Централната европейска банка.
Таксономията включва 6 екологични цели – смекчаване на измененията на климата, адаптаране към изменението на климата, устойчиво използване и защита на водните и морските ресурси, преход към кръгова икономика, предотвратяване и контрол на замърсяването, защита на биоразнообразието и екосистемите. „Европейската комисия обръща все по-голямо внимание на въздействието на земеделието в контекста на тези екологични цели. Отнася се не само за производството, но и за въздействието на произведената продукция”, обясни Вюрстен.
„Кога земеделската дейност нанася значителни вреди? Когато чрез нея се увеличават парниковите емисии, влошава състоянието на водни обекти, въздух, земя, както и неефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство – изгаряне, неустойчиво обезвреждане на отпадъци, които водят до трайно увреждане на околната среда.Изисването за таксономия цели именно това. На тази основа трябва да се направи анализ на дейността на отделното стопанство и да се набележат мерки за намаляване на вредните въздействия за постигане на екологично устойчива земеделска дейност”, заяви специалистът. Той подчерта, че в отделните проекти трябва да е ясно посочено с какво той допринася за спазването на поне една от 6-те екологични цели, както и, че не нанася вреда на остали пет. Прави се скрининг на ниво стопанство /от вход на суровини до изход на готова продукция/, за да се покаже екологичната му устойчивост, като методиките са различни за растениевъдство, животновъдство и т.н. ДТ

Print Friendly, PDF & Email