01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Над 7300 работодатели от Добрич обявиха пред НАП изплатените доходи на физически лица

Повече от 7300 работодатели и самоосигуряващи се лица от Добрич, които са изплатили доходи на физически лица през 2022 г., включително и от трудови правоотношения, вече ги обявиха пред НАП, седмица преди изтичане на крайния срок – 28 февруари. От офиса на приходната агенция в града очакват до края на месеца да бъдат подадени още над 4 000 справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се декларират изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
От приходната агенция в Добрич напомнят, че от тази година в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., освен необходимата информация за облагаемите доходи, работодателите трябва да се посочват данни и за някои от необлагаемите доходи по трудови правоотношения, предоставени от тях. Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат обявени в справката са: предоставените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи, в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена и на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на приходната агенция. ДТ

Print Friendly, PDF & Email