07.12.2023

Мобилен екип от педагози за иновативна форма на обучение в община Добричка

За подбор на мобилен екип от 4 педагогически специалисти
по проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна
форма на обучение в община Добричка“
Община Добричка обявява 4 (четири) работни места за позиция „педагогически специалист“ по проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“, със сключен Договор №БС33.22-2-011 от 23.08.2023 год., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1.1. Образование – висше образование, минимум професионален бакалавър.
  1.2. Кандидатите с висше образование, с професионално направление „Педагогически дейности“ са с предимство.
  1.3. Професионален опит – не е задължителен.
 2. Условия на работа
  2.1. Трудов договор на непълно работно време, за срока на предоставяне на услугата 2023/2024 г.;
  2.2.Място на работа: Детските градини на община Добричка.
 3. Основни задължения:
 • Участие в обучение за усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование;
 • Провеждане на обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното образование в община Добричка;
 • Водене на клубове за формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и техните родители;
 • Извършване на изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие. Събиране на информация в илюстрован литературен сборник „Огърлица от шарени мъниста“, включваща характеристика за всяко населено място: обичаи, културни традиции, песни, ястия и др.;
  4.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
  Подчиненост: на кмета на община Добричка и ръководителя на проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“;
 1. Документи за кандидатстване:
  5.1. Заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Добричка;
  5.2. Декларация за ползване на лични данни по образец;
  5.3. Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец;
  5.4. Автобиография;
  5.5. Копие от документ за завършено висше образование;
  5.6. Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги;
  5.7. Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).
  РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
 2. Подборът протича в два етапа – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността, и провеждане на събеседване. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Добричка. Комисията изготвя протокол с предложение до кмета.
 3. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на дейностите по проекта.
  Кандидатите следва да подадат заявление по образец в община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105 ЦУИГ, в срок до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
  За допълнителна информация: Наташа Захариева – ръководител проект, тел. за контакт: 058/600889 ц., вътр. 231.
  Както и на интернет страницата на община Добричка: www.dobrichka.bg
Print Friendly, PDF & Email