22.07.2024

МИГ „Тервел-Крушари“ ще финансира проекти за неземеделски дейности

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира четвърти прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Целта на подмярката е да се насърчи създаването на нови и да се подкрепи развитието на съществуващи неземеделски дейности на територията на общините Тервел и Крушари. Общият бюджет по настоящия прием е 37 600 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По предходните приеми на подмярката са финансирани общо 9 проекта за оборудване на стоматологични кабинети и оптика, подобряване на материалната база на автосервизи, разкриване на киносалон, както и за повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия.
И през текущия прием ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустимиq е необходимо минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1400 лв. до 37 600 лв. Общата стойност на проекта трябва да е в границите от 2000 лв. до 390 000 лв., като подпомагането е до 70%. За дейности за обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.
Ще се подкрепят инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги и др.
Допустими са разходи за материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество; закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване; придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и др. Разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., направени не по-рано от 01.01.2014 г. също ще се финансират.
Пакетът с документи за кандидатстване и изпълнение e публикуван в системата ИСУН 2020 http://bitly.ws/J8Eu и на електронната страница на МИГ „Тервел-Крушари“ http://bitly.ws/J8FL.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 31 август 2023 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
На интернет адреса migtk@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.ДТ

Print Friendly, PDF & Email