12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

МИГ „Тервел-Крушари“ финансира проекти за неземеделски дейности


Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Целта на подмярката е да се насърчи създаването на нови, и да се подкрепи развитието на съществуващи неземеделски дейности на територията на общините Тервел и Крушари.
По първият прием по подмярката, финансово беше подкрепен проект, чрез който бе осигурено специализирано оборудване – авторефактокератометър и диоптромер за оптика в гр. Тервел. С изпълнението му се осигури по-високо качество и точност на предлагани оптичните услуги в община Тервел и региона.
И през текущия прием, с проектни предложения могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустими земеделските стопани по подмярката, е необходимо минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1 400 лв. до 50 415,79 лв. Общата стойност на допустимите разходи трябва да е в границите от 2 000 лв. до 390 000 лв., като подпомагането е до 70%. За проекти включващи дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.
Финансово ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги.
Допустими за финансиране са разходи за материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и други. Допустими ще са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. и свързани с проектното предложение за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 29 октомври 2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).
На интернет адрес migtk@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Print Friendly, PDF & Email