22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Местната комисия за борба с противообщественнте прояви на малолетни и непълнолетни ще се помещава в ремонтирана общинска сграда

В ремонтирана и обновена сграда ще се помещава Местната комисия за борба с противообщественнте прояви на малолетни и непълнолетни. Сградата се намира по ул. „Независимост“ №7 . Изпълнението на ремонтните дейности е по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции“, за Обособена позиция №1: „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на Община град Добрич“. Изпълнените дейности включваха цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация. Извършен е цялостен ремонт на помещенията на втори и трети етаж, където ще се помещава Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ремонт на стълбището в сградата. Предстои да бъде закупено и ново оборудване и обзавеждане за нуждите на консултант – психолозите и обществените възпитатели.
Средствата по изпълнение на ремонтите дейности са осигурени от бюджета на местната комисия.
В административната сграда, комисията ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви.

Print Friendly, PDF & Email