18.07.2024

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ удължава се срока за прием на проекти до 15 март

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ (МИГ) удължи до 15 март 2024 година приема на проектни предложения по подмерките 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие, съобщават експертите от Областния информационен център в Добрич /ОИЦ/.
С бюджет от 77 000 лева процедурата BG06RDNP001-19.547 МИГ „Тервел-Крушари” Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е насочен към подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, посочват още експертите.
За финансиране с проектни предложения могат да кандидатстват земеделски стопани, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, и стопанството им не е по-малко от левовата равностойност на 8000 евро, измерено в стандартен производствен обем.
Минималният праг на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 2000 лв., а максималният 77 000 лева, като процентът на съфинансиране е от 40 на сто до 60 на сто от общите допустими разходи по проекта.
Финансирането може да се вложи в закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост(земя), закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за земеделския производствен процес, закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата и др.
По процедурата BG06RDNP001-19.598- МИГ „Тервел-Крушари” Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими кандидати са и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Ще се подкрепят проекти, насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги.
Бюджетът на процедурата е 30 000 лева, като размерът на финансиране е от 1400 до 30 000 лева, а подпомагането е до 70 процента от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм, финансовата помощ е до 5 на сто от общите допустими разходи.
Одобреното финансиране може да бъде вложено в материални и нематериални инвестиции, свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и други, припомнят от ОИЦ.
Задължително изискване и по двете процедури е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020. И по двете мерки крайният срок за кандидатстване беше 15 януари. ДТ

Print Friendly, PDF & Email