18.06.2024

Малки и средни предприятия могат да използват еврофинансиране за разработване на иновации

Стартира прием на проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 – „Разработване на иновации в предприятията“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., съобщават от Областния информационен център. С бюджет от 127 млн. лв. ще се подкрепят проекти за разработване на продуктова иновация или иновация в бизнеспроцесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Иновациите трябва да попадат в някоя от петте тематични области на иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.: „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
С проектни предложение могат да кандидатстват регистрирани преди 31.12.2020 г. микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи компании в партньорство с МСП.
Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 50 хил. лв. до 500 хил. лв. в зависимост от категорията на предприятието. Максималният размер за микро предприятията е до 250 хил. лв. за проект, за малките е до 400 хил. лв., а за средните предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация и големите предприятия е до 500 хил. лв. Процентът на съфинансирането е между 25% и 60% от допустимите разходи в режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“, и до 60% от при режим „de minimis“.
Предприятията могат да кандидатстват за разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, посредством извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.
Допустими са разходите за възнаграждения на персонал; нает за целите на проекта; за амортизация на оборудване, инструменти, сгради и помещения на кандидата; за външни услуги, необходими за разработването на иновацията и за материали и консумативи. Ще се финансират и разходи с до 20 хил. лв. за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
Проектните предложения се подават по електронен път до 15.05.2024 г., 16:30 ч., с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg
Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на страницата на ИСУН 2020, на следния линк: https://s.shopeee.com/wjWH
Екипът на Областен информационен център–Добрич, е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1 с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.
В помощ на предприятията, експертите от центъра са подготвили кратка презентация по процедурата, публикувана на следния линк: https://s.shopeee.com/C5Ei.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email