23.07.2024

Лек спад в броя на делата в Североизточна България

Най-много са търговските дела
Лек спад в броя на делата в Североизточна България, по-бързо и по-качествено правораздаване са част от изводите в годишния отчет на Апелативния съд във Варна.
През миналата година в Апелативния съд са постъпили 1751 дела, което е с 50 по-малко от 2021 г. и със 102 повече от 2020 г. Средно на месец всеки съдия е получавал по 6 нови дела. Съгласно Правилата за определяне натовареността, съдиите от Апелативния съд са били високо натоварени.Най-много по традиция са търговските дела – 736 /около 42%/, следвани от гражданските – 605 /34,6%/ и наказателните 410 /около 23,4%/. Данните показват, че все още не могат да се достигнат нивата отпреди 2020 г. Подобна е тенденцията и в окръжните съдилища от апелативния район /Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра/. Решени в 3-месечен срок са 73% от делата. От наказателните дела най-много са тези за тежки пътно-транспортни произшествия – 22, за убийства и за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения – по 13. Значителен е процентът на проведените съдебни следствия – разпит на вещи лица и свидетели, назначаване на експертизи, събиране на писмени доказателства.
В Гражданското отделение са увеличени делата по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разглеждането им в страната бе спряно до произнасянето на Съда на ЕС след отправено запитване за съответствието на българския закон с европейското право. В Апелативния съд този вид дела през миналата година са 43 при 17 за 2021 г.
В Търговското отделение значителен превес – близо 80% – имат тези с предмет спорно материално право, произтичащо от търговски сделки. 5% от делата са разглеждали дружествени спорове, 9% несъстоятелността. Увеличава се броят на проведените заседания, на свършените дела и на решените с акт по същество.
Резултатите от касационната проверка са индикатор за качеството на съдебните актове. Потвърдени и недопуснати до касационно обжалване са близо 81% от актовете при 79% за 2021г. и 72% за 2020г. Анализът на този показател сочи, че в сравнение с предходните години апелативните съдии подобряват качеството на работата си.
Успешен е първият цикъл събития на регионалната образователна програма Младежка академия „Космос и право“, разработена с Планетариума на Висшето военноморско училище. Изключително активно е взаимодействието с Икономически университет – Варна. Институцията е средище за практическо обучение и стаж на студентите от Варненския свободен университет, Икономическия университет и ученици, изучаващи „Съдебна администрация“ в Хуманитарната гимназия във Варна.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email