18.07.2024

Компенсации за производители и преработватели на продукти от риболов и аквакултури от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. приема проектни предложения за осигуряване на компенсации за производителите на аквакултури и преработвателите на продукти от риболов и аквакултури. Средствата се предоставят за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.
Производителите на аквакултури, които са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, ще бъдат безвъзмездно компенсирани по процедура „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Аквакултури“. Допустими за финансиране са единствено разходи за фураж и за гориво.
Микро, малките и средни предприятия, преработващи продукти от риболов и аквакултури ще могат да кандидатстват за компенсации по процедура „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Безвъзмездно ще се финансират разходите за суровини (риба, рибни продукти и др. хидробионти) и за гориво.
Кандидатите и по двете процедури трябва да са регистрирани преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване, да са осъществявали стопанска дейност през 2023 г. и да имат подадена годишна данъчна декларация за 2023 г. пред Националната агенция за приходите.
Общият бюджет на двете процедури е над 8,2 млн. лв., като 75% от средствата са осигурени от Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., и 25% от националния бюджет. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурите не може да превишава 400 000 лв. за един проект, като размера на компенсацията се изчислява по методика. Финансовата подкрепа е 100% безвъзмездна, не се изисква финансиране от страна на кандидатите. В случаите, когато кандидатът е собственик на един обект за аквакултури или едно предприятие за преработка на продукти от риболов и аквакултури, максималният размер на помощта не може да надхвърля 200 000 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурите е до 27.03.2024 г., 17:00 часа. Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до три седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез модула “Електронно кандидатстване“ в ИСУН 2020. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган на ПМДР, на Единния информационен портал www.eufunds.bg, както и в ИСУН 2020 не по-късно от 2 седмици преди определения краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата.
Експертите от Областния информационен център в Добрич са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg, страницата на центъра във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch и на Viber канала: https://bit.ly/3VWQbUQ.
За подпомагане на кандидатите, екипът информационния център е публикувал на Фейсбук страницата си презентация за двете процедури https://s.shopeee.com/yNL1. ДТ

Print Friendly, PDF & Email