18.06.2024

Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове в Добрич предлага кметът Йордан Йорданов

Да бъде създадена Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение, която да обсъжда и внася в Общински съвет предложения за именуване и преименуване, предлага на Общинския съвет кметът на Добрич Йордан Йорданов.
„По различни поводи и обстоятелства в община град Добрич текущо постъпват предложения за именуване и преименуване на улици, площади, обекти. С оглед внимателно предварително обсъждане и преценка е целесъобразно създаването на комисия, съставена от общински съветници, общественици, представители на администрацията и други институции, която да изготвя мотивирано становище и предложение до Общинския съвет. Такива комисии са създавани в началото на последните пет мандата на Общински съвет. Считам за целесъобразно в новия мандат на Общинския съвет също да се сформира комисия, с актуализиран състав, която да обсъжда и внася в Общински съвет предложения за именуване или преименуване на обекти. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет „приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение”, обосновава предложението си кметът.
За председател на Комисията е предложена Калина Георгиева – секретар на община град Добрич.
В състава на комисията трябва да влязат петима общински съветници. В нея влизат още петима общественици и представители на институции, както представители на общинска администрация. ДТ

Print Friendly, PDF & Email