01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Кой открадна водата на половината от Северното Черноморие

Красимир Станев, шеф на курорта „Албена“ по незнаен начин скандално успява да се сдобие с констативен нотариален акт за сондажи за питейна вода и пречиствателни станции, които всъщност са на ВиК
Ето как започва тази вълнуваща с наглостта си история на заграбването на водоизточниците край „Албена“ и Кранево, за която са сезирани главният прокурор Иван Гешев, Българският ВиК холдинг, Министерството на регионалното развите, Министерството на околната среда и всички институции, ангажирани по случая. Въпросните институции са уведомени за очевидното безобразие с писмо от шефа на ВиК-Добрич Тодор Гикински.
Ето и предисторията.
„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е правоприемник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич. Промяната е вписана в Търговския регистър под № 2016082417326. Основния капитала на дружеството е 2 445 646 лв., разпределени на 2 445 646 (два милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев, разпределени както следва: Акционера „Български ВиК Холдинг“ ЕАД притежава 97,32% от капитала на дружеството и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас – 2,68 % от капитала му. Предметът на дейност му е:
поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-накладъчна дейност на ел.съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Кой открадна водата на половината от Северното Черноморие
Красимир Станев, шеф на курорта „Албена“ по незнаен начин скандално успява да се сдобие с констативен нотариален акт за сондажи за питейна вода и пречиствателни станции, които всъщност са на ВиК
С решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от Закона за водите (ЗВ) са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, както и техният обхват и граници. С това решение е определена обособена територия на ВиК оператора под номер 14, съвпадаща с административните граници на област Добрич и включваща общини: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка (села), Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Съгласно чл. 1986, т. 2 от ЗВ, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини – когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини. За обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД е учредена асоциация по ВиК (АВиК) -Добрич с БУЛСТАТ 176661208. Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и

експлоатацията на ВиК на системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори

по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. Съгласно чл. 198п, ал. 1 от ЗВ, възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 се извършва с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите. Между АВиК-Добрич и ВиК оператора на 07.03.2016 г. е сключен договор по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Обръщаме внимание на следното:
На 01.03.2001 г. „Албена“ АД обаче се сдобива с

констативен нотариален акт (КНА) за собственост на ПСОВ „Албена“

въз основа на представени писмени доказателства.
През 2017 г. търговско дружество „Албена“ АД образува съдебно производство срещу Община Балчик пред Добричкия окръжен съд (гр.д. № 462/2017г.). Претенцията на дружеството е за установяване със сила на присъдено нещо на собствеността върху пречиствателна станция „Албена“ (наричана по-долу за краткост ПСОВ Албена или само ПСОВ), ведно с построената административна сграда на територията й.
Процесната ПСОВ се състои от земя, сгради и съоръжения, представляващи:
• поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 39459.4.154 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, преди това заснет и нанесен в КВС на същото землище с идентификатор 000013, с площ 30,809 дка ( съответно площта за имота по КВС е 30.6 дка), застроен;
• пречиствателна станция със застроена площ от 22.500 дка, включваща административна сграда с лаборатория, съставляваща сграда с идентификатор 39459.4.154.1 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, оперативна зала – сграда монолитно строителство и хлораторно – също масивна сграда с монолитно строителство, както и:
• две техологични линии за пречистване на отпадни води, включващи груби и фини решетки- Т1 вход-вход на отпадните води от с. Кранево и к.к. Албена (корита с два улея със стоманобетонова конструкция и стоманени решетки); отвесни пясъкозадържители – 2 бр. (2 бр. кладенци с кръгла форма, със стоманобетонова конструкция с дълбочина 6.20 м.); биобасейни – 2бр. тип „Кесенер“ (2бр. басейни с правоъгълна форма, стоманобетонова конструкция с 6 бр. повърхностни въздушни аератори, снабдени с хидроперки); изсушителни полета – 4 бр.( по 2 бр. за всеки от пясъкозадържителите); окислително езеро с вместимост от 7 000 куб.м. (дъно и стени от стоманобетон); помпена станция регенерирана утайка (кладенец с дълбочина от 4,5 м. със стоманобетонова конструкция, на площ от 3 708 кв.м); изсушителни полета – големи – 5 бр. за сушене на излишната активна утайка (също от стоманобетон); помпена станция за отпадни води, идващи от с. Кранево – 2бр.; вторични радиални утатаители
• 2 бр. (също от стоманобетон); помпена станция за активна утайка – масивна сграда с 3 помпи; камери за регенерирана активна утайка – 4бр. корита с дъно и стени от стоманобетон; емшери
• 5 групи по 4 бр – общо 20 бр. кръгли кладенци от стоманобетон, имащи предназначението на утайници; измервателно устройство – дебитомер; административна сграда с лаборатория, съставляваща сграда с идентификатор 39459.4.154.1 по кадастралнара карта на с. Кранево, оперативна зала – сграда монолитно строителство и хлораторно – също масивна сграда с монолитно строителство.
Съдебното производство приключва с установително решение на Добричкия Окръжен съд (Решение № 279 от 12.12.2018г. по силата на което „Албена“ АД е признато за собственик на ПСОВ. Решението е

потвърдено и от второинстанционния Варненски апелативен съд

(Решение № 52/03.05.2019г. по в.гр.д. № 63/2019г.). Община Балчик не обжалва решението на апелативния съд, като след влизане в законна сила на същото се ползва със сила на присъденс нещо между страните по делото.
На 18.05.2020 г. получихме искова молба от „Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с. Оброчище, община Балчик, административна
сграда, представлявано от Изпълнителния директор Красимир Станев, с която е предявен осъдителен иск за парично вземане в размер на 90000 лв. /деветдесет хиляди лева/ обезщетение за ползваната от нас в периода 15.06.2019 г.- 12.02.2020 г. Пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща сгради и съоръжения, находяща се в ПИ с идентификатор 39459.4.154 по КККР на с. Кранево с площ от 30,809 дка. Дружеството оспорва изцяло предявения иск, като счита същия за изцяло неоснователен, предявен срещу ненадлежен ответник, предвид обстоятелството, че ПСОВ е предадена за стопанисване, управление и експлоатация от Асоциацията по ВиК, както и че е единствен ВиК Оператор на територията притежаващ изключителни права за експлоатация на въпросното съоръжение
представляващ обект от публична значимост, обслужващ освен и кк Албена и селата Кранево и Оброчище.
В хода на съдебното производство, бе назначена Съдебно-счетоводна експертиза със задача за определяне на средномесечен пазарен наем ПИ с идентификатор 39459.4.154 по КККР на с. Кранево с площ от 30,809 дка и построената в него пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща сгради и съоръжения за периода от 15.06.2019 г.- 12.02.2020 г. Заключението на вещото лице е определило наем за ползване на ПСОВ за процесния период в размер на 2921,43 лв. общо за периода. Ищеца „Албена“ АД оспори заключението и поиска

назначаване на ново вещо лице и изготвяне на нова експертиза

Изготвена е нова Съдебно – техническа експертиза от вещо лице инж. Нели Димитрова Василева даваща заключение за наемна цена за периода в размер на 399 182 лева. Предвид огромната разлика между двете експертизи в ОСЗ провело се на 19.05.2021 г. оспорихме приетата експертиза и поискахме назначаване на тройна Съдебно-техническа, но съдът не допусна назначаването на нова. На основание чл.214 от ГПК ищеца направи изменение на иска от 90000 лв. на 399 182 лв., като съответно доплати и дължимата държавна такса.
С Решение № 260136/21.06. 2021 г. постановено от Окръжен съд Добрич по гр. д.№ 136/2020 год.- Окръжен съд Добрич е осъдил „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, гр. Добрич, бул.“3-ти март“№59, представлявано от изпълнителния директор Тодор Гикински, ДА ЗАПЛАТИ на „Албена“ АД , ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к. к. Албена, с Оброчище, общ. Балчик, административна сграда, представлявано от изпълнителен директор Красимир Станев, на основание чл.59 от ЗЗД сумата от 45 320лева обезщетение за ползване от ответника в периода 15.06.2019г.-12.02.2020г. на притежавания от ищеца ПИ с идентификатор 39459.4.154 по КККР на с. Кранево с площ от 30,809 дка и построената в него пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща сгради и съоръжения, съизмеримо с месечния наем от имота, ведно със законната лихва от датата на исковата молба-12.02.2020г.до окончателното плащане, както и сумата от 3160,04 лв., съставляваща сторени съдебно -деловодни разноски. Подадена е въззивна жалба от страна на ВиК Оператора, като е образувано в.гр.д. № 527/2021 г. на Апелативен съд Варна и беше насрочено за разглеждане на 19.01.2022 г. Ищеца по делото „Албена“ АД също подаде въззивна жалба срещу постановеното решение.
С решение № 14/28.01.2022 г. на Апелативен съд Варна постановено по в.гр.д. № 527/2021 г. е потвърдено решение № 260136 от 21.06.2021 г., поправено с решение № 260151 от 23.07.2021 г., постановено по гр.д. № 136/2020 г. по описа на ОС Добрич в частите в които е осъдено „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, гр. Добрич, бул.“3- ти март“№59, представлявано от изпълнителния директор Тодор Гикински, ДА ЗАПЛАТИ на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к. к. Албена, с Оброчище, общ. Балчик, административна сграда, представлявано от изпълнителен директор Красимир Станев, на основание чл.59 от ЗЗД сумата от 45 320лева обезщетение за ползване от ответника в периода 15.06.2019г.-12.02.2020г. на притежавания от ищеца ПИ с идентификатор 39459.4.154 по КККР на с. Кранево с площ от 30,809 дка и построената в него пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща сгради и съоръжения, съизмеримо с месечния наем от имота, ведно със законната лихва от датата на исковата молба-12.02.2020г.до окончателното плащане и е отхвърлен предявения иск от „Албена“ АД срещу „ВиК Добрич“ АД иск по чл.59 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за ползването от ответника в периода 15.06.2019 г. -12.02.2020 г. на притежавания от ищеца ПИ с идентификатор 39459.4.154 по КККР на с. Кранево с площ от 30,809 дка и построената в него пречиствателна станция със застроена площ от 22,500 дка, включваща сгради и съоръжения, съизмеримо с месечния наем от имота, за горницата над сумата от 45 320 лв. до 200 000 лв., ведно със законната лихва върху разликата от датата на исковата молба -12.02.2020 г. до окончателното плащане.
На 07.03.2022 г.

от страна на ВиК Оператора е подадена касационна жалба

срещу решение № 14/28.01.2022 г. на Апелативен съд Варна постановено по в.гр.д. № 527/2021 г. е потвърдено решение № 260136 от 21.06.2021 г„ поправено с решение № 260151 от 23.07.2021 г„ постановено по гр.д. № 136/2020 г. по описа на ОС Добрич. От ЕПЕП е видно, че в.гр.д. № 527/2021 г. по описа на АС Варна е изпратено на 10.05.2022 г. до ВКС. Очаква се произнасяне на ВКС по допустимостта на жалбата.
Цялата истина е, че дружеството не би могло да дължи наем или обезщетение на ПСОВ , Албена“ за изпълнение на едно свое законово задължение за пречистване на отпадни води, за имот който има специално обществено значение, предаден му от Асоциацията по ВиК именно за тази цел. Това само по себе си е прецедент в България, доколкото

нито един ВиК Оператор не заплаща наем

за ПСОВ, нито пък за това че в основната си дейност използват чужди имоти и съоръжения. Освен това „Албена“ АД, не е ВиК Оператор, за да може да извършва дейността. Съгласно чл.198о, ал.1 от ЗВ – „Стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“ А съгласно ал. 2 – „В границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1, с изключение на случаите по ал. 6.“
Обръщаме внимание и на следното:
При извършена служебна справка в Имотен регистър към Агенция по вписванията, установихме, че с Констативен нотариален акт за собственост № 73, том IV, рег.№ 2125 от 14.06.2022 г. от Обретен Обретенов – Нотариус с per. № 109 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд Балчик, на основание чл.587, ал.1 от ГПК е признал „Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с. Оброчище, община Балчик, административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор Красимир Станев за собственик върху:
СЕРВИТУТНО ПРАВО ЗА ИЗГРАДЕН ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД, Извеждащ водата от собствените на „Албена“ АД водовземни съоръжения, а именно:

А/СОНДАЖ № С-1 „Албена“,

село Оброчище, на самоизлив при съществуващо оборудване, с технически възможен дебит на водовземното съоръжение от 0,07 л/сек. с температура на водата 23 градуса по Целзии, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 165,00 (сто шестдесет и пет) квадратни метра. Сондажът е изграден в поземлен имот с кадастрален идентификатор № 53120.109.29 (пет, три, едно, две, нула, точка, едно, нула, девет, точка, две, девет) по кадастрална карта ь кадастрални регистри на село Оброчище, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот : село Оброчище, местност Кумбаалар, с площ 5275,00 (пет хиляди двеста и седемдесет и пет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията : Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За вилна сграда, предишен индентификатор – няма, номер по предходен план – 109029, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 39459.507.404, ПИ № 53120.109.10, ПИ № 53120.109.1, ПИ № 53120.109.64 и ПИ № 53120.109.66. Сондажът притежава: Координатен регистър според Координатната система БГС 2005: Х-4807137.00; У- 707560.70 и Координатен регистър според Координатната система WGS 84: В 43° 22′ 17.518″; L 28° 03′ 40.802″;

Б/ СОНДАЖ № С-2 „Албена“,

село Рогачево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с техническа възможен дебит на водовземното съоръжение от 0,59 л/сек. с температура на водата 22, 8 градуса по Целзии, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 789,00 (седемстотин осемдесет и девет) квадратни метра. Сондажът е изграден в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 62788.34.12 (шест, две, седем, осем,осем, точка, три, четири, точка, едно, две) по кадастрална карта и кадастарлни регистри на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, с адрес на поземления имот: село Рогачево, местност Чаира, с площ от 880, 00 (осемстотин и осемдесет) квадратни метра , с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: За извор на прясна вода, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план
• 034012, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 62788.34.17., ПИ № 62788.34.11 и ПИ № 62788.34.18. Сондажът притежава: Координатен регистър според Координатната система БГС 2005: X – 4806793.64; У-707211.21 и и Координатен регистър според Координатната система WGS 84: В 43° 22′ 06.740″; L 28° 03′ 24.824″;

В/ СОНДАЖ № С-3 „Албена“,

с. Рогачево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с техническа възможен дебит на водовземното съоръжение от 1,22 л/сек. с температура на водата 21,5 градуса по Целзии, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 184,00 (сто осемдесет и четири) квадратни метра. Сондажът е изграден в подземлен имот с кадастрален идентификатор № 62788.34.10 (шест, две, седем, осем, осем, точка, три, четири, точка, едно, нула) по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Рогачево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот : село Рогачево, местност Чаира, с площ 276,00 (двеста седемдесет и шест) квадратни метра, с трайно предназначение на територията : Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: За извор на прясна вода, предишен идентификатор – няма, номер на предходен план – 034010, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 62788.34.3., ПИ № 62788.34.22 и ПИ № 62788.34.9. Сондажът притежава: Координатен регистър според Координатната система БГС 2005: X – 4807164.98; У-707220.89 и Координатен регистър според Координатната система WGS 84: В 43° 22′ 18.757″; L 28° 03′ 25.753″;

Г/ СОНДАЖ № С-4 „Албена“,

с. Рогачево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с техническа възможен дебит на водовземното съоръжение от 7,56 л/сек. с температура на водата 25 градуса по Целзии, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 218,00 (двеста и осемнадесет) квадратни метра. Сондажът е изграден в подземлен имот с кадастрален идентификатор № 62788.34.6 (шест, две, седем, осем, осем, точка, три, четири,,точка, шест) по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Рогачево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот: село Рогачево, местност Чаира, с площ 9167,00 (девет хиляди сто шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията : Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план
• 034006, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 62788.33.18. и ПИ № 62788.34.21. Сондажът притежава: Координатен регистър според Координатната система БГС 2005: X – 4806720.99; У-706860.86 и Координатен регистър според Координатната система WGS 84: В 43° 22’ 04.730″; L 28° 03′ 09.173″;

Д/ СОНДАЖ № С-5 „Албена,

село Рогачево , на самоизлив при съществуващо оборудване, с технически възможен дебит на водовземното съоръжение – неизвестен, с температура на водата 17,5 градуса по Целзий , за който е отредеден пояс I-ви с обща площ от 125,00 (сто двадесет и пет) квадратни метра. Сондажът е изграден в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 62788.33.9 (шест, две, седем, осем, осем, точка, три, три, точка, девет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Рогачево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземлен имот: село Рогачево , местност Чиара, с площ от 180,00 (сто и осемдесет) квадратни метра с трайно предназначение на територията: Територия заета от водни и водни обекти , с начин на трайно ползване: За извор на прясна вода, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 033009, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 62788.33.8, ПИ № 62788.33.10, ПИ № 62788.33.18. и ПИ № 62788.33.6. Сондажът притежава Координатен регистър според координатната система БГС 2005: Х-4806276.94; У- 706896.17 и Координатен регистър според координатната система WGS 84: В 43° 2Г 50.313”; L 28° 03’ 10.145”;

Е/ СОНДАЖ № С-6 „Албена:“

село Кранево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с технически възможен дебит на водовземното съоръжение от 0,63 л/сек, с температура на водата 22,1 градуса по Целзий, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 118,00 (сто и осемнадесет) квадратни метра. Сондажът е изграден в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39459.507.404 (три, девет, четири, пет, девет,точка, пет, нула, седем, точка, четири, нула, четири) по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Кранево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот: селоКранево, честност Блатно кокиче, с площ от 760957,00 (седемстотин и шестдесет хиляди деветстотин петдесет и седем) квадратни метра с трайно предназначение на територията: Защитена, с начин на трайно ползване : Резерват, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план- 000001, при съседи съгласно кадастртална карта: ПИ № 62788.33.18, ПИ № 39459.1.30 ПИ № 39459.4.152, ПИ № 39459.507.18, ПИ № 53120.109.62, ПИ № 53120.109.63, ПИ № 53120.109.50, ПИ № 53120.109.2, ПИ № 53120.109.40, ПИ № 53120.109.31, ПИ № 53120.109.20, ПИ № 53120.109.10, ПИ № 53120.109.1, ПИ № 53120.109.29, ПИ № 53120.109.66, ПИ № 53120.109.15, ПИ № 39459.507.20 и ПИ № 62788.34.22. Сондажът притежава Координатен регистър според координатната система БГС 2005: X- 4805877.04; У- 706986.64 и Координатен регистър според координатната система WGS 84: В 43° 21 ’ 37.273”; L 28° 03’ 13.624”;

Ж/СОНДАЖ № С-7 „ Албена“,

село Кранево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с технически възможен дебит на водовземното съоръжение от 6,30 л/сек., с температура на водата 24,1 градуса по Целзий, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 158,00 (сто петдесет и осем) квадратни метра. Сондажът е изграден в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39459.4.159 (три, девет, четири, пет, девет, точка, четири, точка, едно, пет, девет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Кранево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот: село Кранево, Защитена местност, Блатно кокиче, с площ от
23993.0 (двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Защитена, с начин на трайно ползване: Водно течение, река, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план- 000206, при съседи съгласно кадастртална карта: ПИ № 39459.4.156, ПИ № 39459.3.37 и ПИ № 39459.3.38, ПИ № 39459.3.39, ПИ № 39459.4.160 и ПИ № 39459.4.152. Сондажът притежава: Координатен регистър според координатната система БГС 2005: X- 4805469.45; У- 707286.92 и Координатен регистър според координатната система WGS 84: В 43° 2Г 23.778”; L 28° 03’ 26.406”; 3/

СОНДАЖ № С-8 „ Албена“,

село Кранево, на самоизлив при съществуващо оборудване, с технически възможен дебит на водовземното съоръжение от 3,50 л/сек., с температура на водата 23 градуса по Целзий, за който е отреден пояс I-ви с обща площ от 71,00 (седемдесет и един) квадратни метра. Сондажът е изграден в Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 39459.4.159 (три, девет, четири, пет, девет, точка, четири, точка, едно, пет, девет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Кранево, община Балчик, област Добрич с адрес на поземления имот: село Кранево, Защитена местност Блатно кокиче с площ от
23993.0 (двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Защитена, с начин на трайно ползване: Водно течение, река. предишен идентификатор – няма, номер по предходен план- 000206, при съседи съгласно кадастрална карта: ПИ № 39459.4.156, ПИ № 39459,3.37 и ПИ № 39459.3.38, ПИ № 39459.3.39, ПИ № 39459.4.160 и ПИ № 39459.4.152. Сондажът притежава: Координатен регистър според координатната система БГС 2005: X- 4804946.62; У- 707485.41 и Координатен регистър според координатната система WGS 84: В 43° 2Г 06.649”; L 28° 03’ 34.154”; Като водовземните съоръжения представляват кръгли бетонни камери с размери: диаметър 2,90 м., височина 1,90м., дебелина на стените 0,20м, дебелина по покривната плоча – 0,1 Ом. Построени на земната повърхност. Стените на камерите са изпълнеени при средна армировка с бетонно желязо 6,5 см., а покривната плоча е армирана през 1 см. Влизането в съораженията се осъществява чрез метална врата с размери 1,70/0,70 м. или през люк на покривната плоча с железен капак и размери 0,50/0,50м. Водовземните съоръжения служат за добиване на пресни подземни води от еоценския /долен/ водоносен хоризонт.
От описаните по-горе ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ водата се извежда до Помпена станция „Албена“ по изградения водопровод, както следва: Началото на Водопровода е сондаж С-8, находящ се в имот № 39459.4.159 (три, девет, четири, пет, девет, точка, четири, точка, едно, пет, девет) по кадастралната карта на село Кранево, като с водопровода чрез байпаси са свързани и всички останали сондажи, подробно индивидуализирани в точка 2 от настоящия нотариален акт. Краят на Водопровода е събирателен резервоар на Помпена станция „Албена“, находяща се в имот № 53120.109.1 (пет, три, едно, две, нула, точка, едно, нула, девет, точка, едно) по кадастралната карта на село Оброчище. Водопроводът е изграден в периода от 1972/1975 година, с цел довеждане на допълнителни количества прясна вода за нуждите на курортен комплекс Албена, поради което СЕРВИТУТНОТО ПРАВО ЗА ИЗГРАДЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ И ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ И ДО ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ – СОНДАЖИ ЗАСЯГА И СЕ ВПИСВА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСОЧЕНИ В ТАБЛИЦА,
Общата оценка на сервитута на водопровода и включените към него водовземни съоръжения е 34 850, 00 лева (тридесет и четири хиляди осемстотин и петдесет ).
По силата на Договора между МРРБ и кмета на Община Балчик е сключен окончателен протокол за разпределяне на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Балчик, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите. В Приложение За-СПИСЪКна активите – публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС), по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г.,( обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр.47 от 23.06.2009 г.), които са активи на „ВиК“ ЕООД гр. ДОБРИЧ на територията на община БАЛЧИК, е посочено, че процесиите сондажи С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 и С-8 са предадени от Община Балчик на „ВиК” Добрич АД за стопанисване, поддържане и експлоатация. За нас остава непонятен факта, как активи, които представляват публично-общинска собственост стават собственост на частно търговско дружество.
Нещо повече с писмо с изх. № 26-00-6217/АЗ/07.06.2022 г. от Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна във връзка с писмо с изх. № № 05-08-1648/04.11.2021 г. на МОСВ, на основание компетенциите на директора на БДЧР за стопанисване на минералните води и на съоръженията за минерални води, определени с чл.85, ал.1 от Наредба № 1/10.10.2007 г., за проучване, ползване и опазване на подземните води- предвиждане на средства за дейности по програма стопанисване 2022 г. и във връзка с чл.83, ал.4, т.1 от същата наредба сме уведомени, че сондажи С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 и С-8 находящи се в общ. Балчик, област Добрич, разкриват минерални води- изключителна държавна собственост от участък „Балчик-област Добрич, общ. Балчик“ на Находище на минерална вода № 101 – Район „Варненски басейн“- подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по – висока от 20 С. В тази връзка сондажи С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 и С-8 са прехвърлени в Регистрите на минерални съоръжения с Решение № 52/16.06.2020 г. на Директора на БДЧР, поради което са

публична държавна собственост и същите следва да бъдат предадени в полза на Държавата.

Сондажните кладенци са разположени в имот№ 39459.4.159, държавна собственост, в землището на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич и се намират в защитена територия местност Балтата. Същите са предадени с инвертарни номера 10681/01.09.1969 г. и инв. № 10685/01.09.1977 г.
Дружеството е получило и писмо с изх. № 26-006217/22.11.2021 г. от БДЧР със същото съдържание, че сондажите следва да бъдат предадени в собственост на държавата.
С оглед на гореизложеното, моля да бъде извършена проверка на изложените факти и обстоятелства и съответно бъдат уведомени съответните компетентни институции в случай на установени незаконосъобразни действия от страна на „Албена“ АД във връзка с издадения Констативен нотариален акт за собственост № 73, том IV, рег.№ 2125 от 14.06.2022 г от Обретен Обретенов – Нотариус с per. № 109 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд Балчик на процесиите сондажи изключителна държавна собственост.
Моля да извършите проверка по имотната партида на „Албена“ АД в Агенция по вписванията, дали има съставени и други констативни актове на ВиК системи и съоръжения. Това се казва в писмо, изпратено от шефа на ВиК-Добрич Тодор Гикински. Сега връщането на заграбените от „Албена“ и шефа на курорта Красимир Станев държавни съоръжения е въпрос на решение на съда. Защото в Конституцията е записано, че подземните богатства, каквото е водата на Североизточна България, са собственост на държавата, а оттам и на всички българи. Точка по въпроса.
Чакаме справедливото решение на съда.
Екип на в. „Добруджанска трибуна“

Print Friendly, PDF & Email