19.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

За 3 млн. лв заринаха старото депо за боклуци в Ген. Тошево

В края на миналата седмица приключи техническата рекултивация на депото в квартал „Пастир” по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – град Генерал Тошево“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – съобщават от общината.
Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в квартал „Пастир”, на площ от 54 дка, а общата площ с натрупани отпадъци е 76 дка.  Целта е максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.Площта, предвидена за рекултивиране, беше с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.Техническата рекултивация включваше пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.
С реализацията на проекта  се закрива старото общинско депо за битови отпадъци, ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци, вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците, намалени рискове за човешкото здраве в общината, подобряване на жизнената среда на населението, създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда – са сред търсените ползи..
Техническата рекултивация на депото е на стойност 2 924 567,16 лв. с ДДС. ДТ

Print Friendly, PDF & Email