23.07.2024

За дискусия за преструктиране на училищата в Добричка област призова областният управител

Училища предлагат сходни паралелки
В най-скоро време да започне широка и сериозна дискусия с участието на училища, общини, работодателски организации, синдикати за преструктурирането на мрежата от учебна заведения в Добричка област, предложи областният управител Йорданка Костодинова, след като Областният съвет за развитие прие предложението на Регионалното управление на образованието /РУО/ за държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Според началника на РУО Светлана Василева, проблемни са общините Добрич, Добричка и Тервел, където училищата предлагат повече паралелки, отколкото има завършващи ученици 7 клас.
В миналогодишния план-прием за областта от утвърдени 52 паралелки са запълнени 51. При приетия план-прием за т.г. с 53 паралелки дисбалансъ тна с учениците е с около 100, а при предложените първоначално 49 паралелки дисбалансът е бил 5 ученици. От тези паралелки 33 са в Добрич.Завършващите седмокласници в града са 653.
„За една година учениците в Добричка област са с 143 по-малко, което прави около 6 паралелки”, каза Василева. „Според критериите на образователното министерство, приоритет се дава на професионалното и STEM обучение”, добави тя. За Добричка област, според приетия план-прием, зададените целеви стойности за професионалното образование са 62,26 %, за STEM паралелките – 53,77 %.
Тази година завършващите 7-ми клас в Добричка област са 1181. От тях в община Балчик – 117, в община Ген.Тошево – 87, в община Добричка – 76, в община Каварна – 98, в община Крушари – 23, в община Тервел – 104, в община Шабла – 23.
Приетият от Областния съвет за развитие държавен план-прием се утвърждава от министъра на образованието до 30 април т.г.
Светлана Василева представи анализ, кой то включваше и броя на учениците по общини. В община Добричка 76 ученици завършват 7-ми клас /с 45 по-малко – само за една година/. При пълняемост 24 ученици в паралелка, това прави 3 паралелки. Една част от тях се насочват към училищата в град Добрич и други населени места. В 8 клас остават средно 25-26 ученици – за 1 паралелка. Училищата предлагат 3 паралелки до 2021 г. За трета година в община Добричка се предлагат 2 паралелки, а не 3, като Обединеното училище в село Стефаново не предлага паралелка за прием 8 клас
В община Тервел 104 ученици завършват 7-ми клас г.г. . При пълняемост 24 ученици в паралелка, това прави 4 паралелки. Години наред училищата предлагат 6 паралелки. Две години в община Тервел се предлагаха 5 паралелки, а не 6, като Обединеното училище в село Коларци не предлагаше паралелка за прием в 8 клас. Тази година училището отново не предложи прием в 8 клас. Необходимият брой паралелки – 4 все още не е достигнат, спрямо броя на учениците, според Василева.
Сравнявайки общини с приблизително еднакъв брой ученици, изводът е следният – всяка година около 100 ученици, кандидатстващи в 8 клас в самата община, имат в Балчик, Каварна, Г. Тошево и Тервел. Първите 3 от тях реалистично предлагат и реализират по 4 паралелки. А община Тервел предлага 6. Подобно е сравнението за общините Шабла, Крушари и Добричка – и трите имат, кандидатстващи ученици в училищата на общината си за 1 паралелка, а община Добричка предлага 3 или 2 паралелки.
Община град Добрич, както Добричка и Тервел направи първите стъпки към оптимизиране на училищната мрежа – със заповедта на кмета за осъществяване на предучилищното образование само в детските градини. Общините Добричка и Тервел с нулевия прием в Обединеното училище в село Стефаново и в Обединеното училище в село. Коларци в предложението си за прием за последните три години.
В община град Добрич паралелките, които трябва да се реализират в държавен план-прием са неповече от 28 при пълняемост 24 ученици. Училищната мрежа в общините трябва да се оптимизира, за да се избегнат и финансовите затруднения на училищата /например: недостиг на средства, за ремонт на отоплителните инсталации, като в СУ „Л. Каравелов“, СУ „Д. Талев“ или невъзможност за постигане на заложения процент за увеличение на работните заплати в КТД, както в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
С 16 гласа „за“, два „въздържал се“ и един „против“ Областният съвет за развитие прие предложения от началника на РУО-Добрич план-прием след седми клас за следващата учебна година в област Добрич. Одобреният днес вариант включва всички предложени от училищата паралелки. Повече от два часа продължи заседанието, което бе ръководено от областния управител Йорданка Костадинова.
Мнение по плана изказаха членовете на областния съвет, както и директорите на училища, за които първоначалното предложение бе да отпадне приема след седми клас в тях.Зам.-кметът на община Добричка Дико Иванов заяви, през 2015 г. са били закрити 8 училища. „В момента децата са основно от ромски произход и, лишавайки ги от чулище на място, ги лишаваме от образование въобще. Общината и в момента дофинансира учебните заведения”, добави той.”В най-скоро скоро влеме в община Добрич ще започнем широк разговор по цялостната реформа в образованието”, каза зам..кчетът Владимир Трендафилов.

Print Friendly, PDF & Email