18.04.2024

За гробищните паркове и погребално– обредната дейност в Добрич вече има специална наредба

За реализирането й не са нужни повече финансови средства
Наредба за гробищните паркове и погребално– обредната дейност на територията на община Добрич беше приета на второ четене на вчерашното заседание на Общинския съвет ..„В Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията/ЗУТ/ в чл. 62 се създаде нова ал. 12, която гласи, че „Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.“Гробищата, гробищните паркове, крематориумите, погребалната и траурно-обредната дейност в Република България понастоящем са уредени единствено с подзаконови нормативни актове, като обективното право в областта на тези обществени отношения включва подзаконови нормативни актове на отделните общини. Отделни правни норми се съдържат в Закона за устройство на територията, Закона за здравето, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданската регистрация и други.Липсата на закон, който да регламентира реда и условията на тези обществени отношения позволява на нелоялни оператори на погребални услуги да извършват дейности не по законоустановения ред, да злоупотребяват със скръбта на гражданите, да създават условия за монополно положение и нелоялна конкуренция.Рушенето на паметници, кражбата и оскверняването им от недобросъвестни лица са срещано явление в гробищата на територията на общината. Тези действия остават ненаказани, тъй като няма приети административно – наказателни разпоредби, които да регламентират санкции, които да се налагат за всяко едно извършено нарушение.Именно затова е належаща необходимостта от приемането на нормативен акт на територията на общината, който да уреди тези обществени отношения. С предлаганите нормативни разпоредби, ще се наложат точни и ясни правила за гражданите и юридическите лица, които са пряко свързани с осъществяването на тези дейности. Ще се регламентира и възможността да бъдат предоставени гробове за повторно погребване във вече съществуващи гробни места, които не се поддържат, не са потърсени, запустели и никой не полага грижи за тях. Това е необходимо за да се ограничи в известна степен непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и правените в тази връзка разходи на общината.Предлаганият проект на наредба отговаря и на изискванията за свободна стопанска инициатива и на правилата на конкуренция. С нея се внасят точни и ясни правила за всички участници в тази дейност – община, частните юридически лица и гражданите.Отделено е внимание на административно – наказателните разпоредби, които ще доведат до реален ефект при нейното спазване. Считаме, че са създадени реални предпоставки за функционирането и реалното прилагане на нормативния акт. Може да се каже, че в тази наредба, са залегнали разпоредби, които са продиктувани от традициите, действащата практика, икономическите интереси на обществото и на фирмите, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги, както и са от особена важност за гражданите, явяващи се като потребители на тези услуги. С така предложения проект на наредба е постигнато и едно конституционно изискване, а именно създаване и гарантиране на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като по този начин се прекратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и се осигурява защита на потребителите”, се казва в дакладната записка.
Наредбата има за цел да урегулира въпросите с подобряване на качеството на обслужване на гражданите в траурно-обредната дейност, повишаване
квалификацията на работещите в погребалната сфера, прекратяване на достъпа на случайни фирми, измамници, крадци и прекупвачи, предлагащи каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, преустановяване на кражбите и вандализма, както и осигуряване спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните паркове. За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови и други средства, доколкото с проекта не се предвижда създаването на нови щатни структури в общинска администрация и ОП „Обреден дом“.Очакваните резултати са постигане на по – добро управление на гробищните паркове, намаляване на броя на жалбите и сигналите на гражданите за нарушения, както и на самите нарушения, създаване на ясна и прозрачна среда за работа на каменоделските и погребални агенции на територията на гробищните паркове, което ще гарантира от една страна предоставяне на качествена услуга на потребителя, от друга гаранция в обществен интерес, че гробищните паркове ще се поддържат в добро състояние, а от трета спокойна, конкурентна и безконфликтна среда за работа на самите каменоделски и погребални агенции.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email