22.09.2023

За архитектурно-етнографския комплекс „Стария Добрич” има стратегия за развитие, но конкретна програма по нея – все още не

А туристическият сезон идва, работилниците чакат чужденци и българи
Стратегия за развитие на комплекс „Стария Добрич” прие Общинският съвет на Добрич на заседанието си в края на януари т.г. Втората част от решението беше общината да изработи правилник за работа на общинската администрация за изпълнение на стратегията и да я представи на Общинския съвет за одобрение в срок до април, както и да предложи форма на управление на комплекса.
Стратегията се разработи от комисия, създадена с решение на Общинския съвет. Тя определя насоките за бъдещото развитие на архитектурно-етнофския музей на открито “Стария Добрич” (АЕМО), който е един от символите на града през последните повече от 40 г.. В разработването й, освен членовете на комисията (общински съветници и представители на общинската администрация), взеха участие и други заинтересовани страни (майстори – занаятчии, сдружения на майсторите и други неправителствени организации). Времевият хоризонт на стратегията е средносрочен и обхваща период от десет години.Документът би следвало да послужи като основа за разработването на детайлни планове за действие – план за неотложни мерки (до 1 година), краткосрочен (до 5 години) и дългосрочен (до 10 години).
Към настоящия момент има в „Стария Добрич” има 19 действащи договора за възлагане на концесия. През 2023 г. предстои изтичане на срока на концесията на 11 от тях, през 2024 г. на 3 , през 2025 г. на 1, през 2026 г. на 1., през 2031 г. на 2 и през 2033 г. на 1.Има и 10 действащи договора за отдаване под наем. През 2023 г. предстои изтичане на срока на 1, през 2024 г. на 5 , през 2025 г. на 1, през 2026 г. на 2 , през 2029 г. на 1. При предоставянето на обектите на концесия или под наем основното изискване е запазване на АЕМО „Стария Добрич“ във вида, в който съществува. Тези договори допринасят и за съхраняване и развитие на културния туризъм, както и да бъде съхранен и популяризиран интересът към старите добруджански занаяти.
В АЕМО „Стария Добрич“ има разположени 43 имота, от които 41 са общинска собственост. Обособени са 26 занаятчийски ателиета, 4 заведения за хранене и развлечение, 5 обекта за търговска дейност, 6 обекта за административни нужди и 1 открита експозиционна зала. Постъпилите приходи от всички договори за 2022 г. възлизат на 86 454 лв., от които 67 153 лв. от концесионни договори и 19 302 лв. от наемни договори. Създаването на обособена структура (орган за управление) на комплекса, включваща директор, счетоводител, двама експерти и хигиенист, би струвало на бюджета на община Добрич приблизително 159 324 лв, на година, от които 123 324 лв. за възнаграждения на персонала и 36 000 лв. за издръжка на дейността. Задачите, които поставя стратегията, са вземане на решение за вида на органа (организационната структура), представляващ и управляващ АЕМО. Той съвместно със заинтересованите страни да разработи детайлни планове за действие – план за неотложни мерки (до 1 година), краткосрочен (до 5 години) и дългосрочен (до 10 години). Изработване на рекламна стратегия за популяризиране на етнографския комплекс /уеб-страница, страници в социалните мрежи, триезична дипляна на френски, английски и български език и др, като тези дейности могат да се съфинансират от общинския бюджет/ , създаване на туристически продукти, насочени към туристи, посещаващи град Добрич, съвместно със заинтересованите страни – община, майстори и техните сдружения, туристически и туроператорски фирми, неправителствени организации и др., участие в туристически борси, съвместно с някоя от морските общини и курорти в областта са сред другите основни задачи.
„В условията на все по-глобализиращ се свят, хората се нуждаят от широк набор компетенции и умения, за да се приспособяват и просперират в бързо променящата се среда.А общината е тази, която трябва да подкрепя, насърчава и обединява усилията на местния бизнес и гражданите за развитие на икономиката, за утвърждаване на Добрич като туристически и панаирен град.Затова настоящата стратегия е резултат от осъзната в Общинския съвет необходимост от промяна и превръщането на архитектурно- етнографския музей на открито в символ на Стария Добрич – място на традиционните занаяти, работилници и изложения, които носят белезите на миналото, без които няма бъдеще”, се казва в заключението на стратегията
Точка в предстоящото на 25 април заседание на Общинския съвет общината представи правилник за работа на общинската администрация за изпълнение на стратегията, както и да предложи форма на управление на комплекса, не фигурира, според публикувания проект за дневен ред. В последните заседания на Общинския съвет са приети редица предложения на общината за отдаване под наем на работилници. И на предстоящото заседание на 25 април има точка за отдаване под наем на работилниците „Дърворезба”, „Бозаджийница” и „Обущарница”, тъй като няма заявен интерес за продължаване на концесионните договори, които изтичат. ДТ

Print Friendly, PDF & Email