14.04.2024

Започва ремонтът на центъра на Добрич

Общинският съвет трябва да одобри отпускане на средства от поетия дългосрочен дълг
„Община град Добрич да разходва средства от дългосрочния дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, в размер до 450 000 лева без ДДС и 540 000 лева с ДДС за извършване на плащания по договор за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“, въз основа на разработения идеен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството за обект „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. 25-ти Септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“.Общината да усвои и средства от дългосрочния дълг за реализацията на инвестиционния проект в размер до 2 832 500 лева без ДДС или 3 399 000 лв. с ДДС за осигуряване на финансов ресурс за възлагане на строителните дейности за първия етап, по сключено рамково споразумение”, такава докладна записка предлага кметът на Добрич Йордан Йорданов за обсъждане и гласуване на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 април.
По обявена от общината обществена поръчка за изпълнител на изграждането на новия център на Добрич е определено „Проектантско бюро Албена“ ООД. С влязло в сила от март т.г. на Комисията за защита на конкуренцията, е допуснато предварително изпълнение и то подлежи на изпълнение, като с участника, избран за изпълнител следва да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка. Общата стойност на договора ще бъде в размер до 450 000 лева без ДДС и 540 000 лева с ДДС. Съгласно условията на проекта на договор, се предвижда поетапно плащане на стойността чрез: авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.Плащанията ще се реализират със средства от дългосрочния дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“.
Клаузите на договора за проектиране предвиждат поетапно изпълнение, поради спецификата и сложността на обекта, като предстои възлагане на строителните дейности чрез вътрешен конкурентен избор по сключено рамково споразумение.С оглед предвидената етапност на изпълнение на обекта и необходимостта от синхронизация на целия инвестиционен процес, следва да се осигури финансов ресурс за предстоящото възлагане на строителството на първи етап, като се осигурят средства в размер на 30 % от остатъчната стойност на сумата по кредита или средства в размер на 2 832 500 лв. без ДДС или 3 399 000 лв. с ДДС.ДТ

Print Friendly, PDF & Email