29.11.2023

ЕРП Север изгради нова мрежа ниско напрежение на стойност над половин милион лева в община Добрич

В рамките на своята инвестиционна и ремонтна програма за 2023 година ЕРП Север завърши обекти за изграждане на нова електроразпределител-на мрежа в добричкия кв. Рилци, както и в село Стожер, разположено в непосредствена близост до областния град. Извършената инвестиция надхвърля 500 000 лева и ще гарантира качествена и сигурна доставка на електроенергия на захранваните клиенти на дружеството.
В квартал Рилци са вложени 2800 метра кабелни линии ниско напреже-ние по дължината на бул. Добруджа и са монтирани 4 броя нови разпре-делителни касети. Общата стойност на средствата, инвестирани в новата мрежа, е 150 хиляди лева.
Другият обект за полагане на нови кабели 0,4 kV е реализиран в село Стожер, където от възлова станция Стожер са вложени 2500 метра кабел-ни линии по ул. Опълченска, а други 2900 метра подземна мрежа са изг-радени от два трафопоста в селото – ТП 4 и ТП 6. Едновременно с пола-гането на новите кабели са монтирани 5 броя разпределителни касети и е извършено изнасяне на електромерни табла.
През тази година ЕРП Север е вложило над 2,8 млн. лева в мрежата на област Добрич. Сред реализираните проекти са изграждане на нови въз-душни и подземни мрежи ниско и средно напрежение, рехабилитация и реконструкция на съществуващи кабелни линии и електропроводи, под-мяна и изнасяне на електромерни табла, монтаж на разпределителни ка-сети и други. Ремонтните дейности и инвестициите в съоръжения на ЕРП Север се провеждат съобразно планирани дейности на дружеството с цел повишаване качеството на електрозахранване на клиентите. Вло-жените в мрежата средства минимизират смущенията в електроснабдява-нето и спестяват на клиентите времето без електричество за локализира-нето на аварии и извършването на неотложни ремонтни дейности. Пара-лелно с изпълнението на своите ангажименти за тази година електрораз-пределителното дружество вече анализира и планира обекти, които ще заложи за осъществяване в своята програма за инвестиции и ремонт през 2024 г.

Print Friendly, PDF & Email