19.06.2024

Екоминистерството обяви за защитена зона „Голяма Камчия“ с площ от 5 881 дка

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповед за обявяване за защитена зона „Голяма Камчия“ с площ от 5 881,655 дка.
Защитената зона „Голяма Камчия“ е разположена в землищата на с. Арковна, с. Боряна, с. Величково, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Цонево, община Дългопол, област Варна, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с. Троица, с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Бял бряг, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, гр. Смядово, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Ивански, с. Мараш, с. Радко Димитриево, с. Салманово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.
Защитената зони е обявена с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации
Предмет на опазване в защитена зона BG0000501 „Голяма Камчия“ са Алувиални гори (крайречни гори), местообитанията на бозайници – пъстър пор, видра, голям нощник, остроух нощник, голям подковонос, мaлък подковонос, земноводни и влечуги – червенокоремна бумка,, жълтокоремна бумка, голям гребенест тритон, обикновена блатна костенурка, риби – обикновен щипок, черна (балканска) мряна, приморска мряна, европейска горчивка, безгръбначни – обикновен сечко, буков сечко, бръмбар рогач, алпийска розалия, четириточкова меча пеперуда, лицена, бисерна мида, растения – обикновена пърчовка
На теритирията на обявената защитена зона е забранено провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места, движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита в неурбанизирани територии, извън съществуващите пътища, отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии в случаи на опасност от наводнения, изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения,
недопускащи придвижването на видовете, промяна на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища и мери и др. (пълният текст на заповедта на МОСВ за обявяване на защитена зона “Голяма Камчия” може да видите в прикачения файл).
Със заповед на министър на околната среда и водите Юлиян Попов са обявено общо четиринадесет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това са „Река Камчия“, „Стара река“, „Банска река“, „Река Каялийка“, „Река Блатница“, „Река Мартинка“, „Река Омуровска“, „Река Пясъчник“, „Голяма Камчия“, „Река Скът“, „Цибрица“, „Черната могила“, „Река Блягорница“, „Странджа“. Прави се изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитени зони „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“.

Print Friendly, PDF & Email