27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Единодушно бе приет Общинският план за младежта във Велики Преслав

Общинският план за младежта за 2021 година приеха общинските съветници на първата за годината сесия.
„С приетия през 2012 г. Закон за младежта се регламентира и формира държавната политика в областта на младежките дейности за създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво. Съгласно този закон кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят проект на общински годишен план за младежта.”, това е записано в докладна на кмета инж. Янко Йорданов.
Съгласно цитирания закон държавната политика за младежта се провежда от Министерския съвет чрез министъра на младежта и спорта и в съответствие с Националната стратегия за младежта. Народното събрание приема Национална стратегия за младежта по предложение на Министерския съвет. Към настоящия момент няма приета Националната стратегия за младежта, въпреки че срокът на предходната стратегия изтече в края на 2020 г., е отбелязал вносителят.
Той уточнява, че Общинският план за младежта се приема от ОбС по предложение на кмета на общината. Въпросният план определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта. Законът регламентира, че Общинският план за младежта трябва да съдържа:

  1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;
  2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;
  3. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;
  4. организация и координация на дейностите за постигане на целите;
  5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;
  6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Print Friendly, PDF & Email