15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Евросредства за малките стопанства в област Добрич

22 проекта на малки стопанства в област Добрич ще бъдат финансирани с по 15 000 евро. Общата безвъзмездна подкрепа в размер на 645 414 лв. е отпусната по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
От одобрените земеделски производители, 18 ще вложат средствата в увеличаване броя на отглежданите пчелни семейства, подобряване на технологичните процеси по добива на пчелен мед чрез закупуване на оборудване (автоматична разпечатваща машина, електрическа центрофуга, машина за инвертиран захарен сироп, вана за разпечатване на пчелни пити и други) и специализирано работно облекло и лични предпазни средства при работа в пчелин. Останалите 4-ма земеделски стопанина ще увеличат обработваемите площи и ще закупят земеделска техника, за да подобрят механизацията в стопанството си.
След изпълнението на одобрените бизнес планове, малките стопанства ще бъдат разширени, модернизирани и технологично обновени. Това ще доведе до повишаване на икономическата им жизнеспособност и устойчивост, както и ще допринесе за опазването на околната среда и адаптацията им към климатичните промени.
Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2021 г. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през септември ще стартира нов прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Планиран е бюджет от 20 млн. евро за подкрепа на дейности за развитие на малките земеделски стопанства в страната. Както при предходните приеми, и при този финансирането ще е в размер на 15 000 евро.

Print Friendly, PDF & Email