18.07.2024

До 9 май приемат проекти по „Интегрирано градско развитие“

Община Варна приема проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година в срок до 9 май.
Общината, в качеството си на териториален орган по подбор на проектните идеи, кани всички заинтересовани страни да се включат в процедурата.
Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58,5 млн. лв. и ще бъде използван за финансирането на проектни предложения, реализирани на територията на цялата община или съседните общини, в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО).
Съгласно указанията за кандидатстване на управляващия орган, допустими бенефициенти могат да бъдат държавни органи, областни администрации, културни институти, представители на бизнеса и Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост.
С проекти могат да кандидатстват също представители на гражданското общество – неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати.
Допустими бенефициенти са и представители на научната и академична общност, като училища и висши учебни заведения. Могат да кандидатстват също лечебните заведения с държавна или общинска собственост, но в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост).
Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.
Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа, на адрес – delovodstvo@varna.bg.
Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.
Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на следните адреси: bgregio.eu, както и на сайта на Община Варна – https://varna.bg/bg/2363

Print Friendly, PDF & Email