22.02.2024

Добричка област е на 21-во място по показателя средна работна заплата за м.г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2022 г. намаляват с 2.0 хил. или с 5.2% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 35.8 хиляди, съобщават от .отдел „Статистически изследвания-Добрич”. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 1.7% (до 10.7 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.6% (до 25.2 хиляди).
В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.6%, или с 0.6 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 4.5%, а в частния сектор е с 0.5%.
Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2022 г. е 1 387 лв., за ноември – 1 380 лв. и за декември – 1 357 лева.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 375 лв. при   1 879 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 664 лв., а в частния – 1 254 лева.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.5% в сравнение със същия период на 2021 година.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 5 154 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 948 лв.;
„Образование” – 1 911 лв.;
 „Държавно управление” – 1 853 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 596 лв.;
„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 558 лева. 
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Административни и спомагателни дейности” – 855 лв.;
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 994 лв.;
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
 възстановяване” – 1 013 лв.;
„Операции с недвижими имоти” – 1 032 лева. 
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 571 лв., Враца – 1 822 лв., Варна – 1 747 лв.,
София – 1 733 лв., и Стара Загора – 1 697 лева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email