18.07.2024

Данъчната кампания за 2024 г. в Община Добричка стартира от днес

Размерите на ставките са непроменени.
На 16 януари 2024 г. в Община Добричка стартира данъчната кампания за събирането на местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2024 г.
 До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2024 г.
 До 30 април 2024 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за гореспоменатите данъци за цялата 2024 г. с 5 % отстъпка.
 На 31 януари 2024 г. изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2024 г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2024 г. ползват отстъпка от 5 на сто.
Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.
Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
 касово

 • на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105 и стая 107
 • ПОС терминал – на касата в отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105 и стая 107
 • на касите във всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка
 • на касите на Fast Pay в цялата страна
 • на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна
   безкасово
 • с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:
  IBAN сметка – BG 22 SOMB91308410020144
  Банков код – SOMBBGSF
  „ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич
  Код за вид плащане:
  44 14 00 – Патентен данък
  44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
  44 23 00 – Данък върху превозните средства
  44 24 00 – Такса за битови отпадъци
  44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
   по интернет
 • чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg
 • чрез единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg
  Предстои да бъдат изпратени данъчните съобщения за 2024 г. Размерите на ставките остават непроменени спрямо тези за предходната 2023 година.
  Справки могат да се правят на място в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост”№20, ет.1, стая 105 и стая 107, телефони: 058/600643, 058/600 889 /вътрешни 444, 107, 121, 217 и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.
Print Friendly, PDF & Email