06.12.2023

Горски експерти искат промени в три наредби за опзаване на полезащитните пояси

„Необходима е промяна в горската нормативна уредба за стопанисване на мрежата от полезащитните горски пояси на територията на Североизточно държавно предприятие, заяви инж. Радослав Радев, заместник директор на Държавното ловно стопанство в Балчик и председател на регионалния съвет на Съюза на лесовъдите в България за регион Варна на работна среща в град Добрич. Целта на събитието беше да се набележат и обсъдят мерки за разрешаването на нормативната уредба, свързана с възстановяването, опазването и стопанисването на полезащитните горски пояси в региона.
Срещата започна с теренно посещение на увредени защитни пояси в района на Държавното горско стопанство в Добрич, както и на полезащитните горски пояси на ловното стопанство в Балчик и горското стопанство в Генерал Тошево. В горските и ловни стопанства, на чиято територия има защитни горски пояси, се наблюдава съхнене на ясеновите и церовите дървесни видове.
Експертите обсъдиха проблемите, свързани с границите на полезащитните пояси в Добруджа, отразени в кадастралната карта, както и с тяхното създаване, фитосанитарно състояние и функциониране. Те се обединиха около тезата, че е необходимо да се създаде възможност за планиране на мероприятията за възстановяване, залесяване, отглеждане и стопанисване на полезащитните пояси.
Работната среща излезе излезе с предложения за промени в три от наредбите, за да може поясите да бъдат стопанисвани по-лесно и да се съхрани мрежата им в Добруджа.
Създаването на защитни пояси стартира преди близо 100 години, като към настоящия момент на територията на страната съществуват близо 290 000 дка пояси. Основна част от тях са съсредоточени в областите Добрич, Силистра, Разград и Шумен. Ролята на поясите е за опазването на почвите и почвеното плодородие, тъй като разположението им е съобразено както със зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и с летните опасни суховеи, които навлизат от югоизток. Дърветата предотвратяват ветровата ерозия и опазват повърхностния хумусен слой, намаляват изпаренията на влага и запазват снежната покривка през зимата. По този начин добивите от земеделските култури се повишават до 15% до 30 %.
От 2021 г. в Добричка област започват дейностите за възстановяване на полезащитните горски пояси и изчистването им от инвазивни чужди видове по няколко проекта „Горите на Североизтока“, „Малкия креслив орел“ и други.
В работната среща участие взеха представители от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Североизточно държавно предприятие, директорите и експерти от Регионалната дирекция по горите – Варна, Лесозащитна станция – Варна, държавните горски и ловни стопанства. ДТ

Print Friendly, PDF & Email