24.06.2024

В учителската професия в Добричко преобладават жените – 86.4% от общия брой на педагозите

Образованието в област Добрич през 2022/2023 учебна година по данни на отдел „Статистически изследвания – Добрич”
Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани 4.6 хил. деца, или с 2.0% по-малко в сравнение с предходната година.
 • През 2022 г. основно образование са завършили 1 251 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 432 и 195 ученици..
 • Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2022/2023 година са 586.
  Предучилищно образование
  Към 1.12.2022 г. в област Добрич функционират 78 самостоятелни детски градини при 1 817 за цялата страна. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 4 624 деца, от които 2 391, или 51.7%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 92 или с 2.0%.
  Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, нараства с 11.0 процентни пункта, като през учебната 2022/2023 година достига 86.9% (за страната 87.3%), като най-висок е в област Смолян (95.0%), а най-нисък в област Сливен (71.7%).
  Средният брой деца в една детска градина за област Добрич е 59, като една група се формира средно от 19 деца. Средният брой деца, формиращи една група, през предходната година намалява с 5.0%. Местата в детските градини на областта са 5 881. В област Добрич на 100 деца са осигурени 127 места при 114 за страната.
  Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 495, от които 475 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал нараства с 3.2%.
  Общо образование
  Към 1.12.2022 година учебни занятия в област Добрич се водят в 57 общообразователни училища (при 1 942 за цялата страна), от които 1 начално, 34 основни, 5 обединени, 3 профилирани гимназии и 14 средни училища (СУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища се запазва. Учениците са 11 083 разпределени в 577 паралелки. В една паралелка в общообразователни училища се обучават средно по 19 ученици (при 22 за цялата страна). В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общообразователните училища намалява се с 515 ученика, или с 4.4%.
  През 2022 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 251 ученици, а средно образование – 432 души.
  Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 79.3%.
  В учителската професия преобладават жените – 86.4% от общия брой на учителите.
  Към 1.12.2022 г. в областта функционират 3 частни общообразователни училища, като в тях са записани общо 287 ученици, или 2.6% от общия брой на учениците в общото образование.
  Професионално образование и обучение
  Професионалното образование и обучение в област Добрич през учебната 2022/2023 г. се осъществява в 9 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 436 и в сравнение с предходната учебна година нараства с 36, или с 1.1%.
  В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.2% от общия брой на учениците в тази образователна програма.
  През 2022 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 195 души, като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2022 г. са съответно 90 и   261 души.
  При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите2: „Стопански науки и администрация“ – 35.6%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ – 24.9%.
  През настоящата учебна година учителите в професионалните училища са общо 226. Преобладаващата част от тях са жени ( 66.8%).
  В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение и професионални гимназии в област Добрич са записани 41 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 20, втора степен – 17, трета степен – 4.
  Придобилите степен на професионална квалификация (ПК) в област Добрич през 2022 г. са 63, като най – много са получили втора степен – 36 души.
  Висше образование
  През учебната 2022/2023 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър” в колежите в област Добрич се обучават общо 586 души, от които български граждани са 481, или 82.1%. Жените са 61.8% от записаните студенти. През учебната 2022/2023 година броят на студентите в колежите намалява с 13.6% в сравнение с предходната учебна година. Новоприетите студенти са 203 души, от които 83.7% са български граждани.
  През 2022 г. ОКС „професионален бакалавър” са придобили 142 студенти, от които 88.0% са български граждани.
  Преподавателите в колежите в Добрич са 37, като от тях на основен договор са 10, или 27.0%.
  Образователна и научна степен „доктор”
  Към 31.12.2022 г. в област Добрич се обучават общо 6 докторанти, като от тях 5 са жени. В областта новоприетите докторанти са двама. През 2022 г. никой не е придобил образователна и научна степен „Доктор“. ДТ
Print Friendly, PDF & Email