15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В община Добричка развиват туризма с 4 маршрута

Обща стратегия за културен туризъм в трансграничння район Констанца-Добрич приеха общинските съветници на община Добричка. Тя, заедно с румънската община Хършова, изпълнява проект “Хършова-община Добричка, заедно по красивия път на устойчнвото развнтне, чрез трансгранична култура“, финансиран от програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-Бьлгария 2014-2020 г.” При разработването на проекта е анализирано разминаване между наличнето на природни н културни ресурси и липса на туристи на територията на двете общнни.
Целите на стратегнята са да се даде актуална картина на потенцнала за културен туризъм в района на Хършова-Добричка (Констанца-Добрич), да се формулнра туристнчески продукт, свързан с културни прояви – фестивали, или с услугнте, необходими в културния туризъм – туристическн гьтеводители. Стратегията обхваща територията на области Констанца и Добрнч, като включва културни забележителности на Хършова и Добрнчка. Тя е за 10 годннн.
При публичното й обсъждане има 4 предложення от кметовете на селата Победа, Бранище, Стефан Караджа н Паскалево за включване на допълнителнн обекти в разработените маршрути, което е прието.
В разработената стратегия има списък на най-представителните културни акгиви, потенциалът на които е оценен за туризма, като за всекн обект е направено подробно представяне. Сьздаденн са 4 трансгранични културни и туристически маршрута, чрез които може да се проследи общата история, култура и прнрода на Добруджа.
В маршрута „Религиозна Добруджа“ , който включва 32 обекта, 2 са в община Добричка – църквата „Св. Йоан Кръстител“ (католическа църква) в с. Добрево и църквата „Свети Архангел Михаил“ в с. Победа (православен храм, осветен през 1865 г.)
В културно-етническня маршрут са препоръчани 24 обекта, от които 2 са в община Добрнчка — експозиция „100 години песента на колелетата“ в с. Стефан Караджа и изграждащият се по проект на общината посетителски център-атракцня в с. Паскалево. В маршрута „Местна храна и музика“ от 30 обекта, 3 са в общината — фолклорният фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа“ в с.Дебрене, „Хоротеката“ в с. Бранище и Медената кьща в с. Прнлеп. В маршрута „Природно опознавателно н екстремно приключение“ с 31 препоръчани за посещение места 10 са в общината – защитена местност „Орлова могила“, пещерата в местността “Крали Маркова стьпка” край с.Каралелит, Лечебният камък край с. Фелдфебел Денково, жнвописните ждрела и скалнн манастирн на Cyxa река (с. Хитово, с. Воднянци, с. Карапелит, с. Малка Смолница, с. Долина, с. Одринци, с. Ново Ботево, с. Крагулево, с. Житница, с. Лясково, с. Камен), Каралезката чешма в с. Стефан Караджа, защитена област „Чеиря” – с. Методиево и с. Генерал Колево, останки от крепост „Калето“ и местностга „Бузлука“ край с. Одърци, Батовска долина — с. Батово и с. Прнлеп, както и традиционни народни и мазни борби, които се провеждат в с. Бенковскн и традиционни конни състезаиня „На кон в Добруджа“, които се провеждат в с. Малка Смолннца.
За общнна Добрнчка документът има значенне и порадн факта, че ситуацията с COVID 19 значнтелно променн туристическнте планове на много xopa. Това е шанс да се привлече вниманието на местните xopa кьм разработените четири маршута.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email