27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 440 лв.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39.0 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 1.5 хил. или с 3.7%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1.2%) и “Административни и спомагателни дейности” (0.7%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти” с 8.6%.
В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „ Преработваща промишленост “ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ съответно 19.2% и 16.1%.
По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 14 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица)–768.5.хил., а най-малък в област Видин–15.7 хиляди.
В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 440 лв., при 15 209 средно за сраната.
През 2019 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2018 г. с 9.6%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са „Строителство“ (19.3%), „Образование“ (18.6%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (15.6%). Намаление се наблюдава само във „Финансови и застрахователни дейности“ (0.8%).
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. са:
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”–32 915 лв.;
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”–15 018 лв.;
• „Държавно управление“–14 817 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Административни дейности” – 8 083 лв.;
• „Други дейности”–8 674 лв.;
• „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”–9 404 лева;
Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 14.7% и достига 13 189 лв., а в частният сектор със 7.6 %–10 838 лв.
По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Добрич заема 17 място сред 28-те области в сраната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) –
21 040 лв., а с най-ниско област Благоевград–9 810 лева.
Методологични бележки
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.
Брутна работна заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице. Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за: основна заплата за отработено време или извършена работа; възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС; възнаграждение за извънреден труд; допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор; допълнително материално стимулиране под формата на месечни, тримесечни и годишни премии. Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.
Методологията на годишната статистика на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни по темата, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ–www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Годишна статистика на заетостта и разходите за труд.

Print Friendly, PDF & Email