02.10.2023

В област Добрич общият брой на заетите лица достига 50.6% от населението на 15 и повече навършени години

Средният относителен дял за страната е 54.2%
През 2022 г. в област Добрич икономически активните лица са 78.6 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 54.9%, при 56.6% общо за страната, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.4% за мъжете и 47.0% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето място сред областите в страната, а по коефициент на икономическа активност – на тринадесето място. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 65.4%. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич. се увеличава с 2.6 процентни пункта.
През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са
75.5 хил., или 71.8% от населението на същата възраст, съответно 78.2% за мъжете и 65.1% за жените. През 2022 г. в сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност във възрастовата група 15 – 64 навършени години се увеличава с 3.3 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица достига 72.4 хил., или 50.6% от населението на 15 и повече навършени години (под средния относителен дял за страната, който е 54.2%). Коефициентът на заетост е съответно 57.4% за мъжете и 44.3% за жените. По коефициент на заетост област Добрич е на шестнадесето място. С най-висок коефициент на заетост сред областите е София (столица) – 63.8%.
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 69.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.9%, съответно 70.4% за мъжете и 61.3% за жените. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 60.5%. В сравнение с 2021 г. той отбелязва намаление с 1.1 процентни пункта. Безработните лица са 6.1 хиляди.
През 2022 г. коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2021 г. и достига 7.8%. По този показател област Добрич е на десета позиция от областите в страната (подредени в низходящ ред), като с най-високо ниво на безработица са областите Шумен – 13.7%, Силистра – 11.9%, Търговище и Перник – 11.2%.Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 64 навършени години е 8.1%.Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 29.7 хил., от които 11.6 хил. са мъже и 18.1 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 28.2%, съответно 21.8% за мъжете и 34.9% за жените.Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование в област Добрич са 14.3 хил., като коефициентът на заетост за същата група е 85.7%. В сравнение с 2021 г. този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email