01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В област Добрич на всеки 1000 души на възраст 16 и повече години 107 са с увреждания

С нарастване на възрастта се увеличава броят на лицата с увреждания
Продължение от миналия брой
Хора с увреждания
Хора с увреждания са лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, освидетелствани от ТЕЛК/НЕЛК. Съгласно националното законодателство, степента на трайно намалена работоспособност, съответно видът и степента на увреждане се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.
Към 7 септември 2021 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане в област Добрич имат 13 349 лица. От тях 365 са деца, а 12 984 са лицата на възраст 16 и повече навършени години. В страната хората с увреждания са 654 547 души.
Лица с увреждания в област Добрич по трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане към 7 септември 2021 година

Трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане Брой Структура – %
На 16 и повече години – общо 12 984 100.0
До 50% 1 254 9.6
От 50 до 70% 4 486 34.6
От 71 до 90% 4 713 36.3
Над 90% 2 531 19.5

Деца – общо 365 100.0
До 50% 36 9.9
От 50 до 70% 109 29.9
От 71 до 90% 123 33.7
Над 90% 97 26.5

Към 7 септември 2021 г. в област Добрич на всеки 1000 души на възраст 16 и повече години 107 са с увреждания. В страната те са 124 на всеки 1000 души. По-висока е стойността на коефициента за мъжете (109 на 1 000 мъже), отколкото за жените (106 на 1 000 души от съответното население). Сред момчетата на възраст до 16 години на 1 000 момчета 25 са с увреждане. За момичетата показателят е 16 на 1 000 души от съответното население С нарастване на възрастта се увеличава броят на лицата с увреждания. При лицата до 16 години на 1 000 души 20 са с увреждания (при 27 за страната), докато сред възрастното население на 80 и повече години показателят е 143 на 1 000 (262 за страната ).
Хора с увреждания и етнос
Сред лицата на възраст 16 и повече години в зависимост от етническата група, към която се самоопределят, най-висок е интензитетът за турската етническа група – 102 на 1 000 са лица с увреждания. Сред българите на 1 000 души от населението на възраст 16 и повече години за 106 са установени увреждания. При ромите този показател е 97 на 1 000 души от населението на тази възраст. Най-ниска е стойността на коефициента за лицата, самоопределили се към други етнически групи – 66 на 1 000 души.
Хора с увреждания и образование
Данните от „Преброяване 2021” за област Добрич показват, че лицата с увреждания са с по-ниско образователно ниво в сравнение с тези, които нямат увреждания. Към 7 септември 2021 г. най-много лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане има сред никога непосещавалите училище както за децата (154 на 1 000), така и за лицата на възраст 16 и повече години (310 на 1 000). Сред населението с незавършено начално образование на 1 000 души над 16 години 141 са с увреждания, а при децата – 23. Сходни са коефициентите на интензитет и за лицата с начално и основно образование. Много по-нисък е интензитетът на хората с увреждания, сред населението, което има повисока степен на завършено образование. На 1 000 лица на възраст 16 и повече години със средно образование 99 имат намалена работоспособност/степен на увреждане. Най-ниско е равнището на този показател за лицата, които имат висше образование – 73 лица с увреждания на 1 000 души от висшистите сред населението на възраст 16 и повече години. Установените различия в разпространението на уврежданията сред населението с различна образователна степен може да се обясни с обстоятелството, че настъпилите увреждания на хората ограничават техните възможности за придобиване на по-високо образование и от друга страна, хората с по-ниско или без образование са изложени на по-голям риск за увреждане на здравето им в тяхната трудова заетост.
Икономическа активност на хората с увреждания
Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година. При изчисляване на показателите за сравнения и за анализ на пазара на труда на хората с увреждания е използвана съвкупността на лицата на възраст 16 – 64 години, отговорили на въпроса за наличие на трайно намалена работоспособност.
Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата със и без увреждания. Икономически активни са 2 498 лица с увреждания на възраст 16 – 64 години, като коефициентът на икономическа активност е 35.1%. Икономически активни са 36.2% от мъжете и 34.1% от жените с увреждания.
Очаквано, най-висока е заетостта (46.5%) сред лицата, освидетелствани с до 50% трайно намалена работоспособност, а най-нисък (12.0%) е показателят за лицата в групата над 90%. Хората с увреждания по-често са икономически неактивни в сравнение с хората, които нямат увреждания на здравето. Коефициентът на икономическа неактивност сред лицата без увреждания е 30.9%, докато сред лицата с намалена работоспособност до 50% е 44.5% и достига до 85.2% сред хората с над 90% намалена работоспосбност. Коефициентът на безработица на лицата с намалена работоспособност е в границите между 13% за лицата от групата с 50 до 70% намалена работоспособност до 19.0% за тези от групата с установена над 90% намалена работоспособност.
Териториално разпределение на хората с увреждания
Относителният дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години по области варира в широки граници – от 7.9% в област Бургас до 23.7% в област Силистра. За 13 области относителният дял е по-нисък от общия за страната (12.4%). След област Бургас с най-ниски дялове са областите Благоевград (8.7%), Стара Загора (10.0%), Добрич и Търговище (по 10.7%). С най-висок относителен дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години след област Силистра са областите Габрово и Плевен (по 17.3%) и Враца (17.2%).
Относителният дял на децата с увреждания по области варира от 1.8% в областите Смолян и Благоевград до 7.1% в област Видин (фиг. 6). Под общия за страната показател (2.7%) е делът на децата с увреждания в 16 области. С най-ниски стойности след областите Смолян и Благоевград са областите Стара Загора и Добрич (по 2.0%) и Силистра, Сливен и Ловеч (по 2.1%). С най-високи относителни дялове на децата с увреждания са областите Видин (7.1%), Враца и Монтана (по 4.6%).
В половината от общините в област Добрич относителният дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години е по-нисък от общия за областта, като най- нисък е в общините Каварна (7.9%) и Крушари (9.0%). Най-много лица с увреждания има в общините Добрич-селска (11.9%), Генерал Тошево (11.6%) и в Добрич (11.3%). Най-нисък е относителният дял на децата с увреждания в общините Крушари (1.1%), Каварна (1.3%) и Генерал Тошево (1.6%), а най-висок в Шабла (3.1%), Балчик (2.3%) и Добрич (2.2%).

Print Friendly, PDF & Email