20.06.2024

В област Варна има 279 336 жилища, 38% от тях не се обитават

Близо 36% от апартаментите са санирани, сочат данните от края на 2021 г.
Преброяванията на населението и жилищния фонд са единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на жилищата в област Варна.
Информация за жилищата е събирана още при преброяването през 1892 г., но за първи път жилищата са включени като самостоятелна единица на наблюдение в програмата на преброяването през 1965 година.
Към 7 септември 2021 г. в област Варна са преброени 279 336 жилища, или с 35 909 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 229 216, или 82.1% от жилищния фонд, а в селата се намират 50 120 (17.9%) от жилищата.
През периода 2011 – 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (18.0%), така и в селата (2.0%).
Най-голям брой жилища са преброени в община Варна – 204 460, или 73.2% от жилищния фонд в област Варна, следват общините Аксаково – 13 110 (4.7%), Провадия – 10 943 (3.9%) и Долни чифлик 8 927 (3.2%).
Най-малко жилища са преброени в общините Ветрино и Девня, съответно 3 440 и 3 898.
Общо в десет общини броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 – 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в общините Бяла и Варна, а най-нисък в общините Дългопол и Девня.
В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в две общини – община Провадия – с 6.9% и община Ветрино – с 4.9%. В жилищни сгради се намират 277 537 жилища, 1 494 в студентски или работнически общежития, 193 в нежилищни сгради, 56 са колективни и 56 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване.
Общата застроена площ на жилищата в област Варна е 21 729 858 кв. метра. Средно на едно жилище се падат по 79.3 кв.м., в градовете – 78.9 кв. м., а в селата – 81.3 кв. метра.
Общините с най-голяма средна площ на едно жилище са Аврен – 90.6 кв.м., Долни чифлик 84.9 кв.м и Суворово – 82.5 кв.м, а с най-малка – Бяла (72.2 кв.м) и Ветрино (75.0 кв.м).
Общо в пет от общините средната площ на едно жилище е по-малка от средната за област Варна.
Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост и канализация. Към 7 септември 2021 г. електрифицирани са 99.5% от жилищата в област Варна.
Жилищата с водопровод са 264 172, или 94.6% от жилищния фонд в област Варна. В градовете този дял е 97.1%, а в селата – 82.9%. Водопровод в сградата, но извън жилището имат 1.1% от жилищата в градовете и 6.6% от жилищата в селата. Нямат достъп до водопроводната мрежа 0.9% от жилищата в градовете и 5.8% от жилищата в селата.
С обществената канализация са свързани 207 136 жилища, или 75.6% от жилищния фонд в област Варна. В градовете този дял е 90.1%, докато в селата е значително по-нисък – 10.8%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни, септични или попивни ями), разполагат 9.2% от жилищата в градовете и 83.2% от жилищата в селата.
Без канализация са 0.7% от жилищата в градовете и 6.0% от жилищата в селата. Жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация са 889, или 0.3% от жилищния фонд в област Варна. Те се намират основно в селата.
Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 99 319, или 35.6% от жилищата в област Варна. Частична външна изолация имат 37147, или 13.3%, а без външна изолация са 142 870 жилища, или 51.1% от жилищния фонд.
Изцяло или частично санирани са 54.4% от жилищата в градовете и 23.3% от жилищата в селата.
В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в община Бяла – 65.6%, следват общините Варна – 41.7% и Аврен – 24.0% от жилищния фонд на съответната община.
Най-нисък е този показател в общините Ветрино (5.4%), Вълчи дол (7.1%) и Дългопол (7.8%). Енергоспестяваща дограма имат 134 377, или 48.1% от жилищата в област Варна.
В 40 291 от жилищата има поставена енергоспестяваща дограма на част от прозорците. Изцяло без енергоспестяваща дограма са 104 668 жилища, или 37.5% от жилищния фонд.
Най-висок е делът на жилищата с енергоспестяваща дограма в общините Бяла – 76.2%, Варна – 52.9% и Белослав – 48.2%, а най-нисък във Вълчи дол – 17.5%, Ветрино – 20.9% и Провадия – 25.6%.
Изцяло санирани и оборудвани с енергоспестяваща дограма са 87 910 жилища, или 31.5% от жилищата в област Варна. На противоположния полюс са 93 130 жилища (33.3%), които нито са санирани, нито имат енергоспестяваща дограма.
Обитаваните жилища са 173 091, или 62.0% от жилищния фонд в област Варна. Преобладаващата част от тях са в градовете – 85.0%. Необитавани са 106 245 жилища, или 38.0% от жилищния фонд в област Варна, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.

Print Friendly, PDF & Email