20.06.2024

В Добричка област расте броят на едночленните и двучленните домакинства

През периода 2011 – 2021 г. броят на домакинствата намалява във всички общини на област Добрич, като най -чувствително е намалението в общините Крушари – с 22.5% и Генерал Тошево – с 21.3%, а в община Добрич намалението е със 7.6%
Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната. Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.
Към 7.09.2021 г. населението в област Добрич живее в 65 230 домакинства – обикновени и колективни. Близо три четвърти (72.0%) от всички домакинства живеят в градовете, съобщават резултатите от последното преброяване от отдел „Статистически изследвания-Добрич”..
Обикновените домакинства присъстват в програмата на всички преброявания след Освобождението и могат да бъдат проследени в динамика между преброяванията.
Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.
Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални
домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.
1.1. Брой и численост на домакинствата
Средният размер на едно домакинство в област Добрич намалява от 2.8 лица през 2001 г. на 2.3 лица през 2021 година. За периода 2011 – 2021 г. средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Велико Търново, Ловеч и Перник остава без промяна.
Между последните две преброявания броят на домакинствата в областта намалява с 8 349 (11.3%), а лицата в тях намаляват с 38 973 души или с 20.8%. По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. близо две трети (65.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни, а в област Добрич те са 65.5%.
Броят на едночленните домакинства от 19 654 през 2011 г. нараства на 22 140 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период със 7.3 процентни пункта (от 26.7% на 34.0%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 1 147 броя и към 7.09.2021 г. са 20 568. Относителният им дял нараства с 2.0 процентни пункта.
През периода 2011 – 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 3 859 и към 07.09.2021 г. броят им възлиза на 11 406. Те съставляват 17.5% от всички домакинства в областта. Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 16 923 на 11 095 домакинства, а относителният им дял намалява с 6.0 процентни пункта Наблюдават се изменения и в броя и числеността на домакинствата по общини. Те се дължат на специфичните особености на отделните общини, свързани предимно с: интензитета на демографските процеси – раждаемост и смъртност, размера и направлението на миграционните потоци – вътрешни и външни, а също така и различното им икономическо развитие.
През периода 2011 – 2021 г. броят на домакинствата намалява във всички общини на област Добрич, като най -чувствително е намалението в общините Крушари – с 22.5% и Генерал Тошево – с 21.3%, а в община Добрич намалението е със 7.6%.. Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в общините Шабла – 37.6%, Крушари – 35.9% и Генерал Тошево – 35.6%. При последното преброяване общините в област Добрич с най-голям относителен дял на домакинствата с четири и повече членове са Тервел (22.5%), Каварна (21.2%) и Крушари (20.6%).
1.2. Домакинства с деца под 16-годишна възраст
Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 51 945 (79.7%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години. За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 3 456 или с 6.2%. Домакинствата с деца под 16 години са 13 264 броя и намаляват с 4 892 (26.9%) спрямо 2011 година. В 61.8% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.
Специфичните особености на отделните общини определят и различията между тях по показателя „брой на децата под 16 години в домакинството“. Над 80% от домакинствата в общините Балчик, Генерал Тошево, Крушари и Шабла са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в общиниите Каварна – 77.5%, Тервел – 77.9%, и Добрич – 79.0%.

1.3. Основни характеристики на главата на домакинството
Към 7.09.2021 г. в 49.1% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. На общинско ниво се открояват Добрич и Балчик, в които домакинствата с глави на възраст до 60 години са съответно 53.2% и 48.5% от домакинствата в общината. Средната възраст на главата на домакинството през 2011 г. е 58.4.
Към 7 септември 2021 г. 46.3% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (41.5% – заети, и 4.8% – безработни). Икономически неактивни са главите на 53.7% от домакинствата в областта.
В общиниите на област Добрич има някои различия в икономическия статус на главата на домакинството. Най-висок е делът на домакинствата, в които главата на домакинството е работещо лице в общините Добрич, Балчик и Каварна – съответно 48.9, 38.8 и 38.0%. Във всички общини в над половината от домакинствата главата на домакинството е икономически неактивно лице. Най-голям е техния дял в общините Генерал Тошево – 63.9% и Добрич-селска – 63.2%.
Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 49 885 домакинства (81.6%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 6 994 домакинства (11.4%) – към турската етническа група, а в 2 910 домакинства (4.8%) – към ромския етнос. При 458 (0.7%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.
Домакинствата, в които главата на домакинството е от българския етнос, се състоят предимно от едно или две лица. Близо половината (46.3%) от домакинствата с глава на домакинството от ромския етнос са многочленни – с четири и повече лица.
С най-голям относителен дял на домакинствата, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос са общините Шабла (95.5%) и Добрич (90.8%), а с най-малък – Крушари (39.9%). В тази община с най-голям относителен дял – 48.9%, са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група.

  1. Колективни домакинства
    Към 7.09.2021 г. в област Добрич са преброени 21 колективни домакинства, в които живеят 466 лица, или 0.3% от населението на областта. Средният им размер е 22.2 лица. В градовете се намират 47.6% от всички колективни домакинства. В тях живеят 50.0% от лицата. ДТ


Print Friendly, PDF & Email