07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В град Добрич броят на регистрираните безработни през януари е 1272

Свободни работни места обявяват хотели и ресторанти
Равнището на безработица в Добричка област през януари 2023 г. е 4,5%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3616, с 84 лица по-малко спрямо януари предходната година (3700). В сравнение с декември 2022 г. се отчита ръст от 0,30 процентни пункта в равнището на безработица. Този ръст е типичен за началото на годината и е в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. също е отчетено увеличение с 0,3 процентни пункта.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1272. Равнището на безработица в града е 2,8% – същото като  през първия месец на 2022 г. В сравнение с декември 2022 г. се отчита слаб ръст от 0,1 процентни пункта.
На работа през януари 2023 г. в област Добрич са постъпили 379 безработни лица. 92,87% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (352). През месеца в трудова заетост са устроени 56 младежи на възраст до 29 години, както и 36 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През януари 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 349 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 327 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (78). Следват преработващата промишленост (76), държавно управление (66), селско, горско и рибно стопанство (19) и търговия (14). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 22 работни места.
Започналите работа безработни през януари са 12 037. Работа чрез бюрата по труда намериха и 266 лица пенсионери, учащи и заети. Това показва статистиката на Агенцията по заетостта. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,7%, следват тези в търговията – 13,0%,  държавното управление – 9,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,1%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5,8%,  строителството – 4,6% и други.
Положителна тенденция е увеличаването с 2,3% на годишна база на заявените работни места на първичния пазар на труда. Техният брой се повишава до 12 058. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (33.8%), следват държавното управление (14.5%), търговията (9.4%), хотелиерството и ресторантьорството (7.0%), образованието (6.9%) и административните и спомагателните дейности (5.7%).
Най-търсените от бизнеса професии през януари са персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; преподаватели и др.       
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари се запазва в характерните за първия месец от годината граници. Те са общо 157 980, като нарастването с 4 036 лица спрямо декември 2022 г. е типично за този период, включително и поради приключилите в края на изминалата година договори за субсидирана заетост.
Броят на новорегистрираните безработни през януари се понижава с 2 665 спрямо декември 2022 г. Според отчетените данни те са 23 748, което е спад с 1 844 лица на годишна база. Други 713 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.
През януари 1 331  безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 59 по програми и мерки за заетост и 1 272 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 56 безработни и заети са включени в различни обучения, а 193 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност. ДТ

Print Friendly, PDF & Email