29.11.2023

Все повече хора в Добричка област нямат средства за непредвиден ремонт или за почивка

Жените и особено децата  са застрашени особено от лишения

През 2022 г. линията на бедност в област Добрич e 452.6 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 45.4 хил. лица, или 27.0% от населението на областта, посочват от отдел „Статистически изследвания-Добрич”. В страната линията на бедност през 2022 г. e 525.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на страната. В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност нараства с 1.4%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.8 процентни пункта. За страната показателят линия на бедност нараства с 4.3%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта.

Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност в област Добрич, е по-голям с 5.3 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 29,5 и 24.2%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че, ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.0 до 32.3%, или с 5.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 45.6%, или с 18.6 процентни пункта, а за страната нараства до 44.2%, или с 21.3 процентни пункта.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева). Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен – 12.9%, Велико Търново – 15.8%, Силистра – 16.1%, и Търговище – 16.2%.

Най-много хора в област Добрич изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (60.0%), едноседмичната почивка извън дома (54.1%), както и по отношение на подмяната на остаряла мебелировка (45.2%). През 2022 г. 15.0% от населението в област Добрич живее в тежки материални и социални лишения.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година. През 2022 г. в област Добрич в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 6.7 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 7.1% от населението (при 7.9% за страната). Спрямо 2021 г. относителният им дял намалява с 2.4 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност, посочват специалистите. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2022 г. 33.5% от населението в област Добрич, или 56.3 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя нараства със 7.7 процентни пункта спрямо 2021 г. по-значително при жените – с 8.5 процентни пункта, в сравнение с мъжете – 7.0 процентни пункта.През 2022 г. относителният дял на децата с материални лишения  в област Добрич е 35.2% или с 7.5 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година.ДТ

Print Friendly, PDF & Email