26.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Водата в Добрич все още не става за пиене

Резултатите от изследваните по физико-химични показатели общо 9 проби вода, пробонабрани на 3 септември. от пунктове при крана на потребителя в град Добрич, показват при 8 от пробите отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност. Само една проба вода, пробонабрана от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на квартал „Добротица” и местността „Гаази Баба“ отговаря по физико-химични показатели на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.Продължават изпитванията по микробиологични показатели.
На 5 септимври е извършено повторно пробонабиране на 10 проби питейна вода от пунктове при крана на потребителя в Добрич за анализ по физикохимични (цвят и мътност)и микробилогични показатели.Резултатите от изследваните общо 10 проби питейна вода по физико-химични показатели показват при 8 от пробите, пробонабрани от пунктове в зона Добрич, отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност. Само две проби вода, пробонабрани от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на квартал „Добротица” и местността „Гаази Баба“ и от пункт в зона Добрич-Запад,  водоснабдяваща района след жп-гара Юг и квартал „Рилци” отговарят по показателите: цвят и мътност на изискванията на Наредбата. Предстои изследване на пробите по микробиологични показатели.
От Регионалната здравна инспекция /РЗИ/-Добрич, препоръчват за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.
РЗИ-Добрич, ще продължи да следи проблема и при получаване на резултатите по микробиологични показатели от изследваните проби води, допълнително ще информира населението за съответствието им с изискванията на Наредбата, съобщават още оттам..
ДТ

Print Friendly, PDF & Email