18.07.2024

„ВИК –Добрич” може да кандидатства за до 110 млн. лева по програма „Околна среда“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По оперативната програма „ Околна среда“ стартира предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ по приоритет 1 „Води“. За кандидатстване по процедурата са поканени следните седем ВиК оператора: ВиК Добрич; ВиК Йовковци (Велико Търново) ВиК Габрово:; ВиК Плевен; ВиК София-област; ВиК Търговище и ВиК Хасково. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 807 985 000 лева.
Основна цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв. ж. с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (Директива (ЕС) 2020/2184), включително намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода.
Допустими са дейности и разходи за изграждане/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, вкл. осигуряване на вторично и третично пречистване за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води; изграждане/реконструкция или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ, с цел приоритетно осигуряване на законосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите; изграждане/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни води; изграждане/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване осигуряване на качество на питейните води и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184, вкл. задължително осигуряване на разходомер в началната и крайната точка на всеки участък, зона или система в обхвата на проекта; закупуване на съоръжения, техника, оборудване, системи за експлоатация и подобряване на ефективността на управлението на изградените активи, в т.ч. и за осигуряване на непрекъснат автоматизиран мониторинг на пречистените отпадъчни води; изграждане и/или реконструкция на съпътстваща техническа инфраструктура.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определя от включените допустими дейности и оценката на анализа за разходи и ползи за конкретния проект. Предвиденият максимален размер финансиране за „ВИК- Добрич” е до 110 000 000 лева. Задължително е съфинансирането от страна на кандидата. Минималният размер на собствения принос на всеки бенефициент за конкретния проект също се определя с анализ за разходи и ползи за проекта, в който се посочват размерът и източниците на финансиране, осигуряващи собственото участие.
Максималният срок за изпълнение на проекта е до 60 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 г. ДТ
Крайния срок за кандидатстване по процедурата е 15.07.2024 г.
Пълният комплект документи е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН) – https://awkf.short.gy/edK2yN , като информация е качена и в секция „Оперативна програма „Околна среда“ на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕС www.eufunds.bg.

Print Friendly, PDF & Email