21.02.2024

Варна на 4-то място в страната по произведен брутен вътрешен продукт

За област Варна през 2022 година брутният вътрешен продукт е 10 348 млн. лева. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение
се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната.
Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора.
На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната.
С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.
Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.
Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.
Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

Print Friendly, PDF & Email