21.02.2024

БТА: Община Добричка улеснява ползването на земя

Приходите от наеми за земеделски терени, пасища и лозя през 2019 г. са над 1 555 000 лв.
Община Добричка планира да улесни ползването на земеделска земя, за да насърчи употребата й, пише БТА. За целта институцията ще ускори идентификацията и актуването на общинските земеделски имоти, тъй като процесът все още не е приключил.
В общинската стратегия за управление на поземлената собственост до 2023 г. се предвижда да бъдат преодолени проблемите с многото маломерни, разпокъсани имоти и затревени и трудно достъпни парцели.
Ще се прилагат мерки, за да се увеличи срокът за отдаване под наем на земи с неблагоприятни характеристики и актуализация на наемните цени.
В следващите няколко години Общината си поставя за цел да ограничи неправомерното превръщане на пасища в земеделски земи чрез разораване, както и да увеличи глобите при владеене на общински земи без основание или при използването им не по предназначение.
Усилията за насърчаване на ползването на земеделска земя целят да се увеличат приходите и да се подкрепи развитието на устойчиво и модерно земеделие.
Стратегическият план ще бъде обсъден на следващото заседание на Общинския съвет.
Поземленият фонд на Община Добричка е около 110 000 дка. Възмездно са предоставени над 17 000 дка, като интересът на земеделските производители е нараснал заради възможноста да получават финансово подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС). Общината е събрала над 1 555 000 лв. приходи от наеми за земя, пасища и лозя през 2019 г.

Print Friendly, PDF & Email