19.06.2024

Близо с 1/4 са се увеличили разходите за придобиване на ДМА във Варненско за година

Най-голям обем инвестиции за дълготрайни материални активи са вложени в сектора на услугите
През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 535.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.5%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 444.5 млн. лв., следван от сектора на индустрията (с изкл. на строителството) с 335.2 млн. лева. През 2022 г. тези сектори заедно формират 50.8% от общия обем разходи за ДМА.
Наблюдава се нарастване в структурата на разходите за ДМА в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 10.9 процентни пункта в сравнение с 2021 г., и спад в сектора на промишлеността с 3.3 процентни пункта.
През 2022 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на вложените средства за закупуване на земя намалява с 4.0 процентни пункта в сравнение с предходната година и достига 11.8%, направените инвестиции за машини, произведено оборудване и апаратура намаляват с 2.3 процентни пункта до 24.7%. Същевременно вложените инвестиции в транспортни средства нарастват с 3.1 пункта, в сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 2.4 процентни пункта, а другите разходу се увеличават с 0.8 пункта, като формират съответно 19.0 и 32.5 и 12.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Print Friendly, PDF & Email