16.04.2024

Библиотекари надградиха знания в онлайн маркетинга и изкуството на комуникацията

На 26 и 27 януари 2023 г., в библиотеката се проведе обучение на тема „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги“, организирано от ЦПОБ към ББИА и СУ „Св. Кл. Охридски“, с лектор Наталия Георгиева, консултант на свободна практика (професионални интереси: образование, обучение на възрастни, социално включване на деца и младежи от уязвими групи, застъпничество и комуникации). Целта на обучението бе повишаване професионалната компетентност на специалистите от регионалната библиотека и е част от дейностите по проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – усъвършенстване и достъп до ресурси и услуги, съхраняване на местната идентичност, подкрепа на професионалното и личностно развитие на гражданите на областта“ към Министерството на културата.
9 библиотечни специалисти надградиха знанията си за предоставяне на библиотечни услуги в онлайн среда. Интерактивното обучение е навременно поради промените в традиционното общуване, наложени от социалните медии, и новите модели на взаимотношения на библиотеката с различните целеви групи. Участниците бяха запознати с методи за проучване потребностите на аудиториите в среда, доминирана от интернет, инструменти за дигитален маркетинг и способи за ефективна маркетинг комуникация. Проведеното обучение ще подпомогне работата на библиотекарите в популяризиране и утвърждаване на позитивен публичен образ на библиотеките като институции, предоставящи достъп до информационни ресурси и богато портфолио от услуги.
Наталия Георгиева представи новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите, който да подпомогне библиотеката в конкурентната онлайн среда.
Обучението включваше практически упражнения на библиотекарите, които изведоха интересни предложения за нови атрактивни услуги за различните аудитории.

Print Friendly, PDF & Email