18.07.2024

Активно се санира жилищният фонд в  Добрич 

Има интерес към различните програми

15 жилищни блока в Добрич ще бъдат санирани по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. 41 общо са подадените  проекти. Другите предложения са в резервите, 3 проекта са отхвърлени, защото ще бъдат финансирани по националната програма „Саниране”

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. „Последните 8 блока от Националната програма също получиха одобрение и също ще бъдат санирани”, припомня кметът Йордан Йорданов. През последните 3 месеца община Добрич получи одобрение за извършване на мерки за енергийна ефективност на общо 28 сгради, а до момента са санирани 42 многофамилни жилищни  сгради.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 59.8 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.8 хил. жилищни сгради, а в селата – 36.0 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 32.5 хил. или 54.3% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 18.9 хил. или 31.6% и сградите с „друга“ конструкция – 6.5 хил. или 10.9%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.3%, а панелните – 0.9%. В градовете 40.7% са тухлени с гредоред, а 50.1% са тухлени сгради с бетонна плоча.

Към 31.12.2022 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради – 48.6 хил. или 81.2% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 8.8 хил. (14.7%), триетажните са 1.4 хил. (2.3%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1 139.

Жилищата в област Добрич са 103.7 хил. или с 859 жилища (0.8%) повече в сравнение с 2021 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 67.6% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 18.3%, на едностайните жилища – 6.4%, на петстайните – 4.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Добрич са 63.9 хил. (61.7%), а в селата – 39.7 хил. (38.3%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 8.0%, а в селата – 3.9%.

Полезната площ на жилищата в област Добрич е 8 331.7 хил. кв. м
(7 681.7 хил. кв. м. към 31.12.2021 г.), жилищната площ е 6 444.5 хил. кв. м (6 561.8 хил. кв. м. към 31.12.2021 г.), а спомагателната площ – 1 887.2 хил. кв. м (1 119.9 хил. кв. м към 31.12.2021 г.). Средната полезна площ на едно жилище е 80.4 кв. м, като в градовете тя е 82.4 кв. м, а в селата – 77.1 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 43.8 кв. м при средна за страната – 42.0 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Добрич е 704 при 664 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 613, а в селата -926.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. През 2022 г. в едно жилище в област Добрич живеят средно 1.4 лица. В градовете живеят средно 1.6 лица в едно жилище, а в селата – 1.1 лица.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 103.7 хил. жилища, в област Добрич 51.8% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 4.4%, електрифицирани само с водопровод – 36.5%, а само електрифицирани – 5.3%. ДТ

Print Friendly, PDF & Email