29.09.2023

Админстиративният съд отмени глоба от 10 хил. лв. на бившия шеф на ВиК – Шумен Красимир Марков

Административният съд в Шумен отмени решение на Районния в града, с което на бившия шеф на ВиК – Шумен инж. Красимир Марков бе наложена глоба от 10 000 лв.
Марков, който ръководеше дружеството в периода 2016 – 2019 г., получи административно наказание парична глоба с наказателно постановление от септември 2021 г. от директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ).
АДФИ бе направила проверка на бившия шеф на ВиК за обявена обществена поръчка за доставка на енергия към дружеството. Според финансовата инспекция Марков е нарушил разпоредбите на Закона за обществени поръчки и затова му бе наложена глоба.
В жалбата до Административния съд от бившия управител на ВиК се излагат аргументи за неправилност на атакувания съдебен акт. Посочва се, че представляваното от Марков търговско дружество е останало без договор с доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансирана група, което е наложило предприемане на действия за неотложно възлагане на обществена поръчка поради изключителни обстоятелства, които не се дължат на възложителя.
Административният съд в Шумен признава, че има нарушение на нормативен акт, свързан с условията и реда за провеждане на обществени поръчки, но квалифицира конкретното деяние като маловажен случай. „Маловажен случай на административно нарушение е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид“, се посочва в решението на съда.
Според него от приложената към преписката Таблица за съпоставяне на единични цени за електрическа енергия на доставчик от последна инстанция (ДПИ) и на доставчик по сключения от ВиК договор, цените, по които дружеството е заплатило електрическата енергия за целия период на договора (м.01.2019г. -м.10.2019г.), не са по-високи от цените, на които същата е била продавана от доставчик от последна инстанция. При това положение съдът приема, че в резултат на извършеното нарушение не са настъпили никакви вредни последици за „В и К Шумен“ ООД, доколкото не са разходвани повече средства, отколкото биха били разходвани при доставка на електрическа енергия от ДПИ.
Липсата на настъпили вредни последици, съчетана с обстоятелството, че се касае за първо нарушение, характеризират процесната деятелност като такава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните нарушения от същия вид, независимо от високата стойност на сумите, заплатени в изпълнение на сключения договор с „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за доставка на ел. енергия.
При това положение Административният съд отменя решението на Районния съд и потвърденото с него наказателно постановление като незаконосъобразни.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.11.2022 г.

Print Friendly, PDF & Email