27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Административен съд отхвърли жалба на ВиК Шумен

Оспореното решение касае обществената поръчка за Пречиствателна станция за питейни води

Административен съд Шумен отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД срещу Решение за налагане на финансова корекция на Главен директор на ГД ОПОС и ръководител на управляващия орган по ОП” Околна среда 2014 – 2020 г.”, съобщиха от съдебната институция.
За да отхвърли оспорването на решението за налагане на финансова корекция по Договор във връзка с проведена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителен надзор за обект: „Пречиствателна станция за питейни води за водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен, съдът приел, че е налице твърдяното от страна на административния орган нарушение относно изискването поставено в раздел III 1.2.1 „Икономическо и финансово състояние“ от обявлението към участниците, съгласно което, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години /2016г., 2017г. и 2018г./ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка. Съдебният състав споделил изложеното от органа в оспорения акт, че така поставено изискването е ограничаващо и незаконосъобразно, понеже за конкретната обществена поръчка последните три приключили финансови години се явяват 2017г., 2018г. и 2019г. Съдът посочил още, че при обявена обществена поръчка на 15.01.2020г., последната приключила финансова година се явява 2019г. и в случая, констатираното несъответствие между определения от възложителя период – последните три приключили финансови години и посочените конкретни такива, представлява незаконосъобразно поставено изискване.
Съдебният състав констатирал, че е налице и второто установено нарушение, представляващо ограничителен критерий за подбор във връзка с изискването на възложителя, посочено раздел т.VI.3, графа „Важно“, към датата на подаване на офертата, лицата от екипа, предложен от участника, да фигурират в Списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Решаващият състав приел, че така поставеното в случая изискване лицата от екипа да фигурират в Списъка към Удостоверението към датата на подаване на офертата, т. е. на етап „подбор“ в процедурата, е в нарушение на принципите от Закона за обществените поръчки, защото с него се ограничава участието на неограничен брой лица, включително и чуждестранни такива, които притежават нужната професионална квалификация за упражняване на строителен надзор, установени в друга държава-членка и необходимия човешки ресурс с професионален опит, но не са включени в Списъка към този ранен момент в процедурата.
Съдът достигнал и до извод за наличие и на третото установено нарушение, изразяващо се в незаконосъобразна Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, определена от възложителя, включваща абстрактни и неясни понятия. Съдебният състав е посочил по отношение на подпоказател П1- „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“, че възложителят е утвърдил незаконосъобразна методика, която създава предпоставки за неравно третиране и разубеждаващо въздействие за потенциалните участници в процедурата, като не предоставя възможност да се прецени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, съответно да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на участниците, същата не осигурява достатъчно информация на участниците за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката и което води до нарушаване на основни принципи в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Съдът е установил също, че е налице и друго нарушение, а именно неясна скала за оценка, при която липсват точни и конкретни указания в изискванията за присъждане на конкретен брой точки във връзка с броя на предложените от участниците качествени мерки.
С оглед на тези съображения Административен съд – Шумен е отхвърлил депозираната жалба.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
Пълният текст на решението на Административен съд – Шумен по административно дело № 438/2020г. е наличен на сайта на съда.

Print Friendly, PDF & Email